Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Trên dưới 530 vị tham dự Lễ Khai Mạc Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 tại San Diego, California


Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 San Diego 2014 – May 29 Buổi Họp Đầu Tiên

 
Trên dưới 530 vị tham dự  Lễ Khai Mạc Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 đã bắt đầu từ lúc 9:00 A.M. Friday May 30, 2014 tại San Diego, California

_()_ Hân hoan kính đảnh lễ Đại Tăng và kính chào Đại Chúng về tham dự _()_

Source link --->

Hình Ảnh Khóa Tu Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 San Diego 2014 – May 29 Buổi  Họp Đầu Tiên Thông Qua Chương Trình và Nội Qui

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét