Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Bài Kinh Về Mảnh Đá: Đức Phật từng cảm nhận các giác cảm đau đớnBài Kinh Về Mảnh Đá:  Đức Phật từng cảm nhận các giác cảm đau đớn -- www.HoPhap.Net
Bài Kinh Về Mảnh Đá: Đức Phật từng cảm nhận các giác cảm đau đớn -- www.HoPhap.Net


Đức Phật từng cảm nhận các giác cảm đau đớn
Kinh Sakalika Sutta SN 3.18 - SN 4.13
(Bài Kinh Về Mảnh Đá: Tương Ưng Bộ Kinh 3.18 và 4.13)
Hoang Phong chuyển ngữ

--

 
iTemple: www.HoPhap.Net  
                    
Missionary Headquarters
Tu Vien Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
Phone: 1(626) 453-0109

E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
 ================
In Buddha We Trust
================
Tất cả những pháp hữu-vi
Như mộng, huyễn hóa, như bóng nước, và ảo ảnh.
Khác gì sương mai, điện chớp có rồi không.
Xét suy như thế cho thường chớ quên!
    (Kim Cang Kinh)
            __()__
Một Ngày Trôi Qua…
Mạng Sống Giảm Dần!
Như Cá Trong Hồ Thiếu Nước,
Có Vui Sướng Gì!!!?
Các Vị:
Nhớ Niệm Phật, Pháp Tăng;
Bỏ Ác Làm Lành,
Giữ Gìn Khẩu Nghiệp,
Khéo Tu Kẻo Trể.
=============================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét