Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Thành Kính Cúng Dường Lễ Vía Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nhập Niết Bàn

Source link:  Thành Kính Cúng Dường Lễ Vía Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nhập Niết Bàn

Vía Phật Nhập Diệt -- www.HoPhap.Net

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

E-Temple: www.HoPhap.Net

Thành Kính Cúng Dường Lễ Vía

Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nhập Niết Bàn


Phật Nhật – Sunday March 16, 2014

ĐẠI CHÚNG LIỄU TRI

10:00 am: Phật tử thập phương câu hội
10:30 am: Dâng Lễ Cúng Dường, Cầu Nguyện, Thuyết Pháp
12:30 pm: Cơm Chay.
02:00 pm: Hoàn Mãn
 

"Lúc Phật ra đời con đang trầm luân.
Nay con sinh ra Phật đã diệt độ.
Sám-hối thân con quá nhiều nghiệp chướng,
Ngày nay mới thấy thân tướng Như-Lai."

E-Temple: www.HoPhap.Net

Website: HoPhap.Net - Tu Viện Hộ Pháp: 3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – Tel.: (626) 453-0109

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét