Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Pháp Tu Bát Quan Trai tuyệt vời


Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh tinh tấn dũng mãnh cả đạo tràng không còn tạp niệm ngoài câu 'A Di Đà Phật' vang rền cả Chánh Điện.  Sau câu niệm Phật thật lớn thật chậm cuối cùng, Thầy ngồi yên lặng tỉnh tọa thiền định 10 phút  hưởng thọ tiếp các giây phút thiền duyệt thực.   Thầy lại tiếp tục với bài pháp nhũ chiều hôm nay.  Thầy trân trọng đọc một đoạn lời của Đức Phật dạy trong kinh Đại Bảo Tích, Phẩm Pháp Hội Bồ Tát Tạng trang 380 cho cả Đại chúng cùng lắng nghe, "Nầy Xá Lợi Phất!  Như Lai đối với chánh pháp Thi la Ba-la-mật do tín giải thanh tịnh mà lắng nghe thọ trì nên được mau chóng giải thoát.  Do giải thoát ấy mà Ta khéo giải thoát.  Ở trong pháp gì mà được khéo giải thoát?  Đó là ở nơi tất cả sự khổ mà khéo được giải thoát."  Từ đoạn kinh ngắn trong Kinh Đại Bảo Tích, Thầy giải nghiã kặn kẽ với những thí dụ dễ nhớ dễ hiểu để cho Đại chúng áp dụng tu tập trong cuộc sống hằng ngày. 

Thầy nói, ...  (Hoan hỷ bấm vào link đọc hết) --> Pháp Tu Bát Quan Trai tuyệt vời

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét