Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Hình Ảnh Ngày Đại Lễ Vu-Lan Thắng Hội 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles

Source link --> Hình Ảnh Phật Sự Ngày Đại Lễ Vu-Lan Thắng Hội 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles

Triễn Lãm Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt tại Los Angeles, Tiểu Bang California: Đại Lễ Vu-Lan Báo Hiếu của Tu Viện Hộ Pháp
www.hophap.net -- Vu-Lan Day 2013
Thượng Tọa Phương Trượng Thích Tuệ Uy noi gương Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát cung thỉnh mười phương Tăng tác lễ Vu Lan Bồn trong Đại Lễ Vu-Lan tại Tu Viện Hộ Pháp 2013 - Lễ Cổ Phật Khất Thực mỗi năm mùa Vu-Lan về
Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK bên dưới đi vào Phòng Triển Lãm Hình Ảnh của Tu Viện Hộ Pháp Trên Không (E-Temple: www.HoPhap.Net)

Những hình ý nghĩa và trang nghiêm của Ngày Lễ Vu-Lan Bồn Tu Viện Hộ Pháp Ngày 18 Tháng 8 Năm 2013:
Link: Hình Ảnh (1) Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Đặc Biệt Năm 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - California
Link: Hình Ảnh (2) Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Đặc Biệt Năm 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - California
Link: Hình Ảnh (3) Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Đặc Biệt Năm 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - California
Link: Hình Ảnh (4) Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Đặc Biệt Năm 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - California


Thấy và nghe xin hoan hỷ vui theo công đức này!
Kiếp này là kiếp sau cùng rồi! Con xin phát nguyện vãng sinh.
Cúi xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ.

Vu-Lan Day -- www.HoPhap.Net

=======================================
Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt
 
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
 Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp
 
Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét