Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Hoa Sen Trong Biển Lửa: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Source:  Hoa Sen Trong Biển Lửa: Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Phòng Sự Kiện Lịch Sử -- E-Temple: HoPhap.Net
Phòng Sự Kiện Lịch Sử -- E-Temple: HoPhap.NetHoa Sen Trong Biển Lửa:  Thiền sư Thích Nhất Hạnh

1 Chương 00: Lời Tựa
2 Chương 01: Nền tảng thực hiện
3 Chương 02: Đối diện (I)
4 Chương 03:Đối diện (II)
5 Chương 04: Đối diện (III)
6 Chương 05: Con đường thực hiện
7 Phụ lục:
Bản Tuyên Cáo
Giải thích lập trường 
Lời kêu gọi 
Thư gởi mục sư Martin Le Ther KingClickable Link -->  HOA SEN TRONG BIỂN LỬA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét