Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Hình Ảnh Lịch Sử Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế (Phần 1 & 2) April 22 - 2012The Best Pictures of The Year:  Hình Ảnh Lịch Sử Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế (1 & 2) April 22 - 2012 tại California - Hoa Kỳ  

  1. Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Đồng sanh về Tịnh độ.
Namo A-Di-Đà Buddha

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát


Ban Hoằng Pháp E-Temple www.Hophap.Net

BE HAPPY, LIFE IS SHORT

A-Di-Da Phat ___()___

Interesting Resources:

Check out our blog and follow us on Twitter

01/http://www.hophap.net/

02/http://twitter.com/tuvienhophapusa

03/http://blog.hophap.com/

04/http://picasaweb.google.com/pphatphap

05/http://picasaweb.google.com/tuvienhophap

06/http://tuvienhophapusa.wordpress.com/

07/http://friendfeed.com/thichtueuy

08/ http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA

09/ http://podcast.hophap.com/about/

10/ http://www.youtube.com/view_play_list?p=C091D7FE59A9102D

11/ http://www.facebook.com/hophap

12/ http://www.facebook.com/HophapNetThichTueUy


Thank you.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét