Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

Trưng Nữ Vương nữ anh hùng chống giặc ngoại xâm phương Bắc và báo thù chồng


Nhân dịp ngày giổ của hai bà Trưng

Source Link --> Trưng Nữ Vương nữ anh hùng chống giặc ngoại xâm phương Bắc và báo thù chồng
Trưng Nữ Vương nữ anh hùng
chống giặc ngoại xâm
phương Bắc và báo thù chồng
Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ
Căn cứ theo các sách và truyền tụng xưa, hai Bà Trưng sanh đôi, vào ngày mùng 1 tháng 8 năm Giáp Tuất nhằm năm 14 sau Tây Lịch tức thế kỷ thứ nhứt, quê quán ở Châu Phong. Con của Lạc Tướng huyện Mê-Linh vùng lãnh thổ từ Ba Vì đến Tam-Đảo thời Bắc thuộc và thân mẫu là Bà Man Thiện, khuê-danh Trần-Thị-Đoan, người làng Nam Nguyễn và cháu chắt bên ngoại của các vua Hùng, sau trở thành Man Hoàng Thái Hậu. Hiện nay, tại làng Nam Nguyễn, thôn Cam-Thiện, Xã Đường Lâm còn có đền thờ Mả Dạ tức nơi tôn thờ mộ Bà Man Thiện.

Riêng về tên của hai Bà phải gọi Trưng Trắc là Trưng Chắc và Trưng Nhị là Trưng Nhì mới đúng, bởi vì quê quán của hai bà Trưng có nuôi tằm để cung cấp cho ngành dệt vải, cái kén dày được gọi là cái kén chắc, còn cái kén mỏng được gọi lá cái kén nhì, cho nên song thân của hai bà lấy tên trong nghề nuôi tằm để đặt tên cho hai bà.

Hai bà Trưng con nhà danh gia vọng tc và có nề nếp gia phong và được ôn văn võ luyện mặc dù cha mất sớm (về võ công được Ông Đỗ-Năng-Tế, người Quốc Oai tức Hà-Tây đến tập luyện tại Mê-Linh, sau này Ông trở thành cận tướng để chống lại giặc ngoại xâm, nay còn có đền thờ Ông Đỗ-Năng-Tế tại Hà Tây).Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét