Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Hình ảnh cảm động của bà con Phật tử dành cho Chùa Bát Nhã Cali Ngày Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Chùa October 01 2011

Triễn Lãm Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt tại Little Saigon, Tiểu Bang California: Đêm Tiệc Chay Gây Qũy Xây Chùa Bát Nhã

Chùa Bát Nhã Cali Ngày Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Chùa October 01 2011

Chùa Bát Nhã Cali Ngày Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Chùa October 01 2011

Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK bên dưới đi vào Phòng Triển Lãm Hình Ảnh của Tu Viện Hộ Pháp Trên Không E-Temple: www.HoPhap.Net

Những hình ảnh cảm động của bà con Phật tử dành cho Chùa Bát Nhã Cali Ngày Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Chùa October 01 2011:

Link hình --> Chùa Bát Nhã Cali Ngày Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Chùa October 01 2011 – California USA

========================

Nguyện rằng

Nếu ai thấy hình tôi

Nhẫn đến nghe tên tôi

Đều phát tâm bồ-đề

Chấm dứt vòng tử sinh.

Đồng sanh về Tịnh độ.

Namo A-Mi-Đà Buddha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét