Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Buddhist Retreat Pictures: Hình Ảnh Ngày Thứ II Cập Nhật Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ Nhất 2011 California - USA

TU VIỆN HỘ PHÁP CHÀO MỪNG QUÝ PHẬT TỬ MƯỜI PHƯƠNG TỤ VỀ NAM CALIFORNIA CÙNG NHAU AN VUI TU HỌC
HẠNH PHÚC THAY TỨ CHÚNG ĐỒNG TU!
 
Kính Mời Bạn Theo Dõi
Những Links Hình Ảnh Cập Nhật Chương Trình Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ Nhất Từ ngày 27-10-2011 đến ngày 31-10-2011 California - USA
 
Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Đồng sanh về Tịnh độ.
Namo A-Di-Đà Buddha
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét