Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Pictures: Hình Ảnh Cập Nhật Ngày Thứ III Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ Nhất 2011 California - USA

 
Nam Mô A-Di-Đà Phật,
 
Kính Mời Bạn Theo Dõi
Những Links Hình Ảnh Cập Nhật Chương Trình Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ Nhất Từ ngày 27-10-2011 đến ngày 31-10-2011
 
Please click these links ---> Hoan hỷ bấm vào xem/đọc tại link --->
Xin vui theo công đức người khác đã làm và Mời bạn sớm trở lại những hình ảnh sẽ được tiếp tục cập nhật
 

Nguyện rằng

Nếu ai thấy hình tôi
 
Nhẫn đến nghe tên tôi
 
Đều phát tâm bồ-đề
 
Chấm dứt vòng tử sinh.
 
Đồng sanh về Tịnh độ.
 
Namo A-Di-Đà Buddha
 
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét