Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Hình Ảnh Hoằng Pháp - Chương Trình Truyền Hình Phật Giáo của Tu Viện Hộ Pháp đến Tháng 8-2011


Hình ảnh sinh hoạt Phật sự của Tu Viện Hộ Pháp trên Hệ Thống Truyền Hình Thế Giới Global TV

CHÚNG SINH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ

---> Hình Ảnh Hoằng Pháp - Chương Trình Truyền Hình Phật Giáo của Tu Viện Hộ Pháp đến Tháng 8-2011

 

Nghe Thuyết Pháp & Tâm lý Phật giáo - Xã hội, Tin tức Phật sự Thế Giới và Hoa Kỳ hằng tuần trên Đài Truyền Hình Global TV 57.8 (www.TruyenHinhTheGioi.Com)

Mỗi Saturday từ 5:10 p.m. – 6:00 p.m. do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện

Xem phim ảnh Phật sự & Tin tức cập nhật tại E-Temple: www.HoPhap.Net

=======================================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

===================================

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét