Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Thành tâm thọ trì Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân cúng dường Ngày Phật Đản

KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN
QUYỂN THỨ HAI

PHÁT TÂM BỔ ĐỀ PHẨM THỨ BỐN

(trang 135 – 146)

Namo Buddhaya -- HoPhap.Net
(Sư Phụ cùng với đạo tràng tụng trong đêm rằm tháng 4, 2011 – Ngày Phật Đản Sanh)

Bấy giờ ở trong hội, có một vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, tên là Hỷ Vương, liền từ tòa ngồi đứng dậy, để hở vai áo bên phải, gối bên phải quỳ xuống đất, chấp tay ngưỡng bạch đức Như Lai rằng:

-Bồ Tát phải tri ân báo ân như thế nào:

Phật bảo Bồ Tát Hỷ Vương:

-Thiện nam tử!  Ông hãy nghe cho kỹ: Bồ Tát muốn tri ân báo ân nên phải phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác, và dạy bảo tất cả chúng sinh phát tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác.

Bồ Tát Hỷ Vương hỏi:

-Nếu phát tâm Bồ Đề, sẽ phải phát như thế nào?  Và nhân đâu mà có thể phát được?

Phật nói:

-Thiện nam tử!  Bồ Tát Ma Ha Tát, khi thoạt mới phát tâm Bồ Đề phải lập đại nguyện, và nói như thế này:  "Nếu tôi chứng được đạo Vô thượng Chính đẳng Chính giác, tôi sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh được an trụ trong cảnh đại Niết bàn, lại sẽ giáo hóa tất cả chúng sinh, thảy đều được đầy đủ bát nhã ba la mật"  Như thế gọi là tự lợi cũng là lợi tha.

Cho nên Bồ Tát khi thoạt mới phát tâm Bồ Đề, thời được gọi là Bồ Đề nhân duyên, chúng sinh nhân duyên, chính nghĩa nhân duyên, ba mươi bảy phẩm trợ đạo pháp nhân duyên, thâu nhiếp tất cả cỗi gốc thiện pháp.

Cho nên Bồ Tát được gọi là bậc Đại thiện, cũng gọi là cỗi gốc lành của tất cả chúng sinh, vì vậy mà Bồ Tát có thể phá trừ ba nghiệp ác ở nơi thân, khẩu, ý v.v… cho tất cả chúng sinh.  Tất cả những thệ nguyện của thế gian, tất cả thệ nguyện của xuất thế gian, không có thệ nguyện nào bằng được thệ nguyện Vô thượng Chính đẳng Chính giác.  Thệ nguyện như thế, thực không gì hơn được, không gì trên được nữa.

Bạn hãy mĩm cười vui sướng đọc hết phẩm kinh vi diệu này tại link: ---> http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=6&759=2109&59615=4

Happy Buddha Day!

Hophap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét