Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

CÁO BẠCH Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ CHƠN viên tịch


HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG
704. East "E" Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  |  Tel. & Fax: (949) 986-2433

CÁO BẠCH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,
Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử,

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cung kính cáo bạch:

Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Chánh, hiệu Thích Trí Chơn, đời thứ 43 Thiền Phái Lâm Tế, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1933 (Quý Dậu), tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam,

HT. Tri Chon


- Nguyên thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GHPGVNTN,
- Thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,
- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,


Đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 3 năm 2011, (nhằm ngày mùng Mười tháng Hai năm Tân Mão), tại Chùa Bát Nhã, thành phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ, thế thọ 79, hạ lạp 46.


- Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 4 giờ chiều thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011 (nhằm ngày 13 tháng 2 năm Tân Mão).
- Lễ Di Quan và Trà Tỳ vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2011 (nhằm ngày 16 tháng 2 năm Tân Mão).

Ngưỡng mong chư tôn Thiền Đức trong mười phương nhất tâm hộ niệm và cầu nguyện Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc.


Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nay cáo bạch,

Santa Ana, ngày 14 tháng 3 năm 2011,
T.M Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK
Chánh Văn Phòng
(ấn ký)
Sa Môn Thích Thắng HoanKính Nguyện Giác Linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc
 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
Phone: 1(626) 453-0109

E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét