Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng TRÍ hạ CHƠN


BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Cố Đại Lão Hòa Thượng  THÍCH TRÍ CHƠN

Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng TRÍ hạ CHƠN Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK. Ngày 17 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2011 (nhằm ngày 12-16 tháng 02 năm Tân Mão)

---oOo---

BAN NGHI LỄ:

Hội Đồng Chứng Minh:
- Đại Lão HT Thích Tâm Châu, Thượng Thủ GHPG Việt Nam Trên Thế Giới
- HT Thích Hạnh Đạo, Hội Đồng Chứng Minh GHPGVNTNHK
- Hoà Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
- HT Thích Như Huệ, Hội Chủ GHPGVNTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan
- HT Thích Chơn Thành, Chứng Minh GHPGVNTNHK

Chấp Lệnh:
- HT Thích Trí Đức, HT Thích Nguyên An

Sám Chủ:
- HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận, HT Thích Nhật Quang

Công Văn:
- TT Thích Như Minh, ĐĐ Thích Tâm Lương

Ban Kinh Sư:
- TT Thích Giải Minh, ÐÐ Thích Giải Phước, ÐÐ Thích Pháp Tánh
- ÐÐ Thích Tín Mãn, ÐÐ Thích Hương Niệm

Ban Tổ Chức:
- Trưởng Ban: HT Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng HÐGP GHPGVNTNHK

Phó Ban:
- HT Thích Tín Nghĩa, HT Thích Phước Thuận, HT Thích Nguyên Trí
- HT Thích Quảng Thanh, HT Thích Minh Tuyên, HT Thích Giác Sĩ
- HT Thích Minh Mẫn, TT Thích Trí Thành

Ban Thư Ký:
- HT Thích Nguyên Siêu
- Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang
- Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo, Cư Sĩ Nguyên Từ - Nguyễn Quốc Hưng

Thủ Quỹ:
- TT Thích Minh Chí, Phật Học Viện Quốc Tế và Quý SC Chùa Bát Nhã.

Ban Xướng Ngôn Viên:
- HT Thích Nguyên Siêu, TT Thích Nhật Trí
- TT Thích HạnhTuấn, ĐĐ Thích Chánh Định

Ban Dẫn Lễ:
- TT Thích Tâm Thành, ĐĐ Thích Đồng Trực, ĐĐ Thích Chánh Định
- Cư Sĩ Nguyên Lượng

Ban Âm Thanh Ánh Sáng:
- ĐĐ Thích Nhuận Thủ, Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

Ban Thiết Trí Kim Quan:

Chư Tăng Ni Chùa Bát Nhã: TT Thích Thánh Minh, ĐĐ Thích Đồng Trực
- ĐĐ Thích Minh Hạnh, ĐĐ Thích Đồng Châu, ĐĐ Thích Minh Trọng
- SC Thích Nữ Nguyên Lan, SC Thích Nữ Trung Châu, SC Thích Nữ Hạnh Thiện

Ban Tiếp Tân:
- HT Thích Nguyên Trí, TT Thích Như Minh, TT Thích Thiện Long
- TT Thích Thánh Minh, ĐĐ Thích Pháp Tánh
- Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê

Ban Tiếp Lễ:
- NS Thích Nữ Tuệ Từ, NS Thích Nữ Diệu Tánh, SC Thích Nữ Chúc Hà
- SC Thích Nữ Huệ Chiếu, SC Thích Nữ Chơn Viên, SC Thích Nữ Diệu Phước

Ban Hương Đăng:
- ĐĐ Thích Chúc Thông
- SC Thích Nữ Nguyên Lan, SC Thích Nữ Như Thành, SC Thích Nữ Như An

Ban Hầu Kim Quan:
- TT Thích Thánh Minh, ĐĐ Thích Đồng Châu
- Môn Đồ Pháp Quyến

Ban Vận Chuyển:
- HT Thích Giác Sĩ, ĐĐ Thích Minh Trọng, ĐĐ Thích Nhuận Thủ

Ban Trai Soạn:

- SC Thích Nữ Huệ Chiếu, SC Thích Nữ Như Thuận, SC Thích Nữ Thiền Tuệ
- Phật tử Chùa Bát Nhã.

BAN HÀNH ĐƯỜNG VÀ THỊ GIẢ:

- SC Thích Nữ Tịnh Phước, SC Thích Nữ Đức Huy, SC Thích Nữ Quảng Tịnh
- SC Thích Nữ Thanh Thiện, SC Thích Nữ Chơn Tài, SC Thích Nữ Thông Thành
- SC Thích Nữ Hạnh Thiện, SC Thích Nữ Nguyên Diệu, SC Thích Nữ Phước Quang
- SC Thích Nữ Phước Mỹ

BAN TRẬT TỰ:
- Tâm Hòa Lê Quang Dật – GÐPT Miền Quảng Đức – GÐPT Chùa Bát Nhã

BAN PHIM ẢNH & INTERNET:
- Tu Viện Hộ Pháp & E-Temple: www.HoPhap.Net

---oOo---

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng TRÍ hạ CHƠN
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
Ngày 17 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2011
(nhằm ngày 13 – 16 tháng 02 năm Tân Mão)

Hophap.Net Press

---oOo---

* Thứ Năm, 17/3/2011

- 04:00 giờ chiều: Cung thỉnh nhục thân Hòa Thượng nhập Kim quan
(nhà quàn Peak Family Colonial Funeral Home)

* Thứ Sáu, 18/3/2011

- 08:00 giờ sáng: Cung thỉnh Kim quan về Chùa Bát Nhã
- 10:00 giờ sáng: - Bạch Phật Khai Kinh
- Cung thỉnh Giác linh an vị - Lễ Thọ tang
- 02:00 giờ chiều: Lễ viếng (các phái đoàn Tự Viện, tổ chức Phật giáo…)
- 06:00 giờ chiều: Chư Tăng Ni và các đạo tràng luân phiên tụng niệm

* Thứ Bảy, 19/3/2011

- 06:00 giờ sáng: Cúng trà
- 08:00 giờ sáng: Lễ viếng (các phái đoàn Tự Viện, tổ chức Phật giáo…)
- 10:00 giờ sáng: Cúng Ngọ - Bạch Phật Sơ Trần - Cung tiến Giác linh
- 02:00 giờ chiều: Lễ viếng (các phái đoàn Tự Viện, tổ chức Phật giáo…)
- 04:00 giờ chiều: Cung thỉnh Giác linh yết Phật Tổ
- 06:00 giờ chiều: Lễ viếng (các phái đoàn Tự Viện, tổ chức Phật giáo…)
- 08:00 giờ tối: Môn đồ Pháp quyến tưởng niệm Ân Sư.

* Chủ Nhật, 20/3/2011

- 06:00 giờ sáng: Cúng trà
- 08:00 giờ sáng: Lễ viếng (các phái đoàn Tự Viện, tổ chức Phật giáo…)
- 10:00 giờ sáng: Chư Tăng Ni luân phiên tụng niệm

- 01:00 giờ chiều: - Lễ Phát Hành
- Lễ Truy Niệm
- Cung tuyên Tiểu Sử Cố Ðại Lão Hòa Thượng
- Ðiếu Văn Hội Ðồng Ðiều Hành
- Lễ Phất Trần

- 02:00 giờ chiều:
- Lễ Cung Nghinh Kim quan trà tỳ
(nhà quàn: Peak Family Colonial Funeral Home
7801 Bolsa Ave., Westminster – CA 92683)

- Lời Cảm tạ của Ban Tổ Chức
- Cung thỉnh Giác linh Cố Hòa Thượng về chùa Bát Nhã an vị
- Hoàn Mãn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét