Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Khai Đại Đàn Dược Sư 49 Tượng Phật Trì Tụng 49 Ngày Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An 2011Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện Hộ Pháp "trên không gian," được thành lập năm 2003, phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 78 gian.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.   Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng.  Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

Tỳ kheo Thích Tuệ Uy,

Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian"

==================

Kính mời quý Thầy, quý Sư Cô, và quý Phật tử theo đường links bên dưới để quang lâm vào Phòng Triển Lãm Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian cùng thưởng lãm vui theo những hình ảnh Phật sự nho nhỏ tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles Đầu Năm Tân Mão Tết Di Lặc 2011.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma-ha-tát

Kiến Đại Đàn Dược Sư 49 Tượng Phật Chuẩn Bị Cầu Nguyện Đầu Năm Tết Tân Mão 2011
http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=87

Khai Đại Đàn Dược Sư 49 Tượng Phật Trì Tụng 49 Ngày Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An 2011
http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=88

Đại chúng Tu Viện Hộ Pháp phát nguyện tinh tấn trì tụng 49 ngày Kinh Dược Sư mỗi đêm tại Tu Viện Hộ Pháp để cầu cho Quốc thái Dân an, Thí chủ Đàn na tăng long phước huệ. Ngưỡng mong Đại Chúng khắp nơi trong cõi Ta-Bà đồng thùy từ bi chứng minh hộ niệm

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Nguyện rằng

Nếu ai thấy hình tôi

Nhẫn đến nghe tên tôi

Đều phát tâm bồ-đề

Chấm dứt vòng tử sinh.

Đồng sanh về Tịnh độ.

Namo A-Mi-Đà Buddha

===================================

www.hophap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét