Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

Hình ảnh Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu

Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã,

Little Saigon, Dec. 31, 2010

 

Giác Linh Hòa Thượng vừa Viên Tịch vào ngày 25 tháng 12 năm 2010
(nhằm ngày 20 tháng 11 năm Canh Dần) 
tại tổ đình Kim Cang, Tuy Hòa,
trụ thế 96 tuổi.
 

 Tang Le

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Vĩnh Lưu tại Chùa Bát Nhã Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Nhất tâm cầu nguyện Giác-Linh trưởng lão Hòa thượng Tân Viên Tịch, Cao Đăng Phật Quốc, bất vong nguyện lực, hồi nhập Ta-Bà hóa độ quần sinh.

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

 

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Vĩnh Lưu tại Chùa Bát Nhã Dec. 31, 2010

Tang Lễ Kỳ Siêu Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Sắc Tứ Kim Cang tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon, Dec. 31, 2010

Photo by HoPhap.Net

(còn tiếp in 2011)
 

May Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
 
 
================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
Phone: 1(626) 453-0109

E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================
This communication (including any attachments) may contain privileged or
confidential information intended for a specific individual and purpose,
and is protected by law.  If you are not the intended recipient, you should
delete this communication and/or shred the materials and any attachments and
are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this
communication, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

Thank you.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét