Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

Hình Ảnh Ông Già "Noel" Phật Giáo Phát Quà Trong Ngày Phật A-Di-Đà Giáng Sinh tại Tu Viện Hộ Pháp

Hình Ảnh Ông Già "Noel" Phật Giáo Phát Quà Nhân Ngày Phật A-Di-Đà Giáng Sinh tại Tu Viện Hộ Pháp

Hình ảnh làm Phật sự của Santa Buddhist Monk tại Tu Viện Hộ Pháp
Hình ảnh làm Phật sự của Santa Buddhist Monk tại Tu Viện Hộ Pháp

Ông Già "Noel" Phật Giáo Phát Quà Trong Ngày Phật A-Di-Đà Giáng Sinh tại TVHP

Triễn Lãm Hình Ảnh Phật Sự của Ông Già "Noel" Phật Giáo tại Tu Viện Hộ Pháp, 2010

Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK bên dưới đi vào Phòng Triển Lãm Hình Ảnh của Tu Viện Hộ Pháp Trên Không (E-Temple: www.HoPhap.Net) để thưởng lãm các hình ảnh trong Ngày Phật Di Đà Thị Hiện Giáng Sinh, Ông Già "Noel" Phật Giáo làm Phật sự phát quà cho trẻ em và người lớn.

Link:  http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=77

====================

Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Namo A-Mi-Đà Buddha

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 78 gian.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.   Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng.  Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

www.hophap.Net

=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

=======================================

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc


Phòng Triển Lãm -E-Temple: www.HoPhap.Net
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét