Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

_()_ We Wish You a Merry Amida-mas and Happy New Year _()_

_()_ We Wish You a Merry Amida-mas and Happy New Year _()_

www.hophap.net
_()_ We Wish You a Merry Amida-mas and Happy New Year _()_
Buddha-Xmas Gifts -- www.HoPhap.Net
Amitabha Buddha-Xmas Gifts
Mười Công Đức Niệm Phật _(())_

1.- Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
2.- Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.
3.- Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
4.- Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
5.- Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
6.- Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán ràng buộc.
7.- Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
8.- Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
9.- Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
10.- Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng.

Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - HoPhap.net


                                 Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - HoPhap.net


Một Ngày Trôi Qua…
Mạng Sống Giảm Dần!
Như Cá Đang Thiếu Nước,
Có Vui Sướng Gì!!!?
Các Vị:
Ai Chưa Quy-Y Phật, Pháp Tăng;
Đừng hẹn nữa!
Hãy Mau Mau Phát Thệ Quy-Y
Bỏ Ác Làm Lành,
Giữ Gìn Ba Nghiệp,
Chớ Để Thân Tâm Này Sớm Tối Buông Lung,
Khởi Tham Sân Si Đua Tranh Phóng Dật!
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát.

We wish You a merry Amida-Xmas and Happy New Year _()_ www.HoPhap.Net
_(())_
Tu Viện Hộ Pháp3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,
Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon
=====================
Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không gian," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPhone/iPad/laptop nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.
---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---
Tu Viện Hộ Pháp là một Hội Tôn Giáo & Từ Thiện bất vụ lợi, mọi đóng góp hay cúng dường được miễn thuế từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ dưới điều luật 501 (c) (3) của Bộ Thuế Vụ Tài Chánh.
Donations are tax deductable
Tu Vien Ho Phap Monastery is a Nonprofit Corporation, Public Charity, and tax exempt from Federal income tax under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code. Contributions to Tu Vien Ho Phap Monastery are deductible under section 170 of the Code. Tu Vien Ho Phap Monastery is also qualified to receive tax deductible bequests, devises, transfers or gifts under section 2055, 2106 or 2522 of the Code.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét