Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

THƯ MỜI THAM DỰ ÐẠI LỄ VU-LAN BÁO-HIẾU Tại Tu Viện Hộ Pháp, 10:30 A.M. Phật Nhật Sunday, Ngày 14 Tháng 8 Năm 2016


  ĐOÀN TĂNG NI VIỆT NAM TRUYỀN GIÁO TẠI HOA KỲ
                             TU VIỆN HỘ PHÁP
                             3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA  91733
                                                    Phone & Fax: (626) 453-0109
         E-Temple:  www.HoPhap.net  – E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com

==================================================================
P. L 2560 – Los Angeles, July 25, 2016                                                        Số 00006/VP/TT

      THƯ MỜI THAM DỰ

   ÐẠI LỄ VU-LAN BÁO-HIẾU


   Nam-mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Kính gửi:  Đại chúng, Thập phương Phật tử  Đồng hương

Thưa Đạo hữu,

           Tháng 7 mùa Vu-Lan, tưởng nhớ ân đức sâu dày của cha mẹ nhiều đời trong quá khứ và các bậc sanh thành hiện tiền, Tu Viện Hộ Pháp sẽ long trọng tổ chức Ðại Lễ Vu-Lan Phật Lịch 2560, và buổi lễ sẽ khai mạc đúng vào lúc:

10:30 A.M. Phật Nhật Sunday, Ngày 14 Tháng 8 Năm 2016 (Nhằm ngày 12 Tháng 7 ÂL)

Tại Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733

Phone: (626) 453-0109 & (626) 377-1103

Thay mặt Ban Tổ Chức, kính mời Ðạo hữu và gia đình dành thời gian quí báu hoan hỷ trở về Tu Viện Hộ Pháp tham dự Ðại Lễ Vu-Lan quan trọng này đúng vào ngày giờ trên.  Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho chư Tăng trên con đường hoằng pháp lợi sanh.

Vu-Lan Bồn là ngày Tăng Tự Tứ, ngày Tết Chư Tăng, ngày Phật Hoan Hỷ, ngày Báo Hiếu Mẹ Cha, và cũng là ngày Xá Tội Vong Nhân.  Gương chí hiếu Ðức Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã đi sâu vào lòng dân tộc Việt, nhắc nhở người con Phật làm trọn bổn phận người con hiếu thảo trong bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát.                   

Đặc biệt, ngày này quý Phật tử sẽ được tự tay dâng lên các phẩm vật và tịnh tài cúng dường cho Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni đi khất thực tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp.  Quý Ngài sẽ theo pháp Phật chú nguyện và hồi hướng phúc lành công đức đến cho các thí chủ.

Cầu nguyện Tam-Bảo gia hộ cho gia đình quý Phật tử trọn niệm hiếu đạo, thân tâm an lạc, và mọi sự cát tường như nguyện.  Đồng cầu cho cửu huyền thất tổ, thân quyến và cha mẹ đã quá cố của quý vị được siêu thoát.  Cha mẹ tại thế thân tâm an ổn, tăng long phúc thọ và phát tâm bồ đề.

Nam-Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-Tát Ma-Ha-Tát chứng minh gia hộ    

TM Tu Viện Hộ Pháp

Trân trọng kính mời,
TK. Thích Tuệ Uy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét