Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

QUYẾT ĐỊNH Của Hội Đồng Giáo Phẩm: Danh Sách Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ 2016-2010 của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ

QUYẾT ĐỊNH  Của Hội Đồng Giáo Phẩm

Danh Sách Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ 2016-2010 của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ


letterhead_giao_hoi_hoaky


QUYẾT ĐỊNH
 Của Hội Đồng Giáo Phẩm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-        Chiếu Quy Chế của GHPGVNTNHK được tu chính và thông qua bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 10 tới 12 tháng 6 năm 2016;
-        Chiếu Quyết Nghị của Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 6 năm 2016;
-        Chiếu Thư Đệ Trình Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ III (2016-2020) của Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ngày 19 tháng 6 năm 2016,
-        Chiếu nhu cầu Phật sự, nay:

QUYẾT ĐỊNH

1/ Chuẩn y thành phần nhân sự mới nhiệm kỳ III từ năm 2016 đến năm 2020 của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

Văn Phòng Thường Trực:
1. Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa
2. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT. Thích Nguyên Trí
3. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT Thích Nhật Quang
4. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Nguyên An
5. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Minh Tuyên
6. Đệ Tam Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT Thích Thông Hải
7. Tổng Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu
8. Phó Tổng Thư Ký: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
9. Phó Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang
10. Phụ Tá Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo
11. Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh
12. Phó Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ

Tổng Vụ Tăng Sự:
13. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nguyên An
14. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Tâm Vân
15. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Tường
16. Thư Ký: TT. Thích Thánh Minh

Tổng Vụ Ni Bộ:
17. Tổng Vụ Trưởng: Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện
18. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Minh Phước
19. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Định
20. Tổng Vụ Phó Kiêm Thư Ký: Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên

Tổng Vụ Hoằng Pháp:
21. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Đồng Trí
22. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Giác Sĩ
23. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Phước Mỹ
24. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long
25. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ
26. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Thái
27. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Như Quang
28. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hương

Tổng Vụ Văn Hóa:
29. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Dung
30. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Long
31. Tổng Vụ Phó: TT Thích Nhật Châu
32. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Huệ Nhân
33. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Văn
34. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Giới Định
35. Thành viên: Cư Sĩ Lam Nguyên

Tổng Vụ Giáo Dục:
36. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thái Siêu
37. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Nguyên Kim
38. Tổng Vụ Phó: TT Thích Minh Quang
39. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hạnh Đức
40. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Định
41. Thành viên: ĐĐ. Thích Nhuận Tánh
42. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Giới Châu
43. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

Tổng Vụ Cư Sĩ:
44. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Thánh Minh
45. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thông Lý
46. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Thông
47. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thiện Thái
48. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Linh Nhẫn
49. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ
50. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Lượng
51. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyện
52. Thành viên: Cư Sĩ Nguyên Ngọc Thái Kế An
53. Thành viên: Cư Sĩ Thiền Đồng Trần Huy
54. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thị Cát Tường
55. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hậu Huỳnh Quang Hùng
56. Thành viên: Cư Sĩ Phước Hoài Mai Văn Tâm

Tổng Vụ Thanh Niên:
57. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nhật Huệ
58. Thành viên: ĐĐ. Thích Minh Hiếu
59. Vụ Trưởng GĐPT Vụ: Huynh Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu
60. Thư Ký: Huynh Trưởng Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội:
61. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thông Hải
62. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Tấn
63. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Tuệ Phát
64. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Tuệ Trí
65. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên
66. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà
67. Thư Ký: Cư Sĩ Hoàng Văn Chương
68. Thủ Qũy: Cư Sĩ Phạm Kim Thanh
69. Thành viên ĐĐ. Thích Tịnh Hải
70. Thành viên: ĐĐ. Thích Chúc Hiền
71. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Tịnh
72. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Luân Liên
73. Thành viên: Cư Sĩ Lệ Tú
74. Thành viên: Cư Sĩ Nguyễn Thị Hiền

Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh:
75. Tổng Vụ Trưởng: HT Thích Thiện Long
76. Tổng Vụ Phó Kiêm Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh
77. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Bổn
78. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Quang
79. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm
80. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Phước Quang
81. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thuận Hiếu

Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch:
82. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận
83. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy
84. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long
85. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

Tổng Vụ Truyền Thông:
86. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường
87. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo
88. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy
89. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Hải
90. Thành viên: ĐĐ. Thích Đồng Châu
91. Thành viên: Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật
92. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hải Phan Trung Kiên
93. Thành viên: Cư Sĩ Đức Diệu Tường

Tổng Vụ Nghi Lễ:
94. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Nhật Trí
95. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Chánh
96. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Định Quang
97. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Giác Minh
98. Tổng Vụ Phó: TT Thích Tâm Bình
99. Tổng Vụ Phó: TT  Thích Nhật Thiện
100. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Nguyên Huệ
101. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Giới

Tổng Vụ Pháp Chế:
102. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê
103. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Trọng
104. Tổng Vụ Phó: Luật Sư Dina Linh Nguyễn
105. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy
106. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Trần Qúy Hùng
107. Thư Ký: Cư Sĩ Quảng Lộc
108. Thư Ký Đặc Trách Kế Toán: Cư Sĩ Đoàn Thị Thúy, CPA

Tổng Vụ Kiến Thiết:
109. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Hồi
110. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Nguyên

Ban Giao Tế:
111. HT. Thích Thông Hải
112. HT. Thích Nhật Quang
113. HT Thích Nhật Huệ
114. TT. Thích Thánh Minh

Ban Tham Vấn:
115. Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải
116. Cư Sĩ Thị Nghĩa Trần Trung Đạo

2/ Chủ Tịch Hôị Đồng Điều Hành, các Phó Chủ Tịch HĐĐH, Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, các Tổng Vụ, các Vụ, các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Điều Hành chiếu Quyết Định thi hành nhiệm vụ;

3/ Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Phật Lịch 2560, California, ngày 20 tháng 6 năm 2016,

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK
Chánh Văn Phòng

 Sa môn Thích Thắng Hoan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét