Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Thông Bạch Xuân Ất Mùi - 2015 Kính gửi chư tôn đức Giáo phẩm, Tăng Ni và chư Thiện nam Tín nữ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm


--> Thông Bạch Xuân Ất Mùi - 2015


--

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ blog.hophap.com/
02/ facebook.com/hophap
03/ twitter.com/tuvienhophapusa

========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét