Thứ Hai, ngày 25 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH Của Hội Đồng Giáo Phẩm: Danh Sách Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ 2016-2010 của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ

QUYẾT ĐỊNH  Của Hội Đồng Giáo Phẩm

Danh Sách Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ 2016-2010 của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ


letterhead_giao_hoi_hoaky


QUYẾT ĐỊNH
 Của Hội Đồng Giáo Phẩm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-        Chiếu Quy Chế của GHPGVNTNHK được tu chính và thông qua bởi Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, từ ngày 10 tới 12 tháng 6 năm 2016;
-        Chiếu Quyết Nghị của Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 2 Nhiệm Kỳ III tại Niệm Phật Đường Fremont, thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 6 năm 2016;
-        Chiếu Thư Đệ Trình Danh Sách Thành Viên Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ III (2016-2020) của Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành ngày 19 tháng 6 năm 2016,
-        Chiếu nhu cầu Phật sự, nay:

QUYẾT ĐỊNH

1/ Chuẩn y thành phần nhân sự mới nhiệm kỳ III từ năm 2016 đến năm 2020 của Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ như sau:

Văn Phòng Thường Trực:
1. Chủ Tịch: Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa
2. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT. Thích Nguyên Trí
3. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ: HT Thích Nhật Quang
4. Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Nguyên An
5. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT. Thích Minh Tuyên
6. Đệ Tam Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: HT Thích Thông Hải
7. Tổng Thư Ký: HT. Thích Nguyên Siêu
8. Phó Tổng Thư Ký: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
9. Phó Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang
10. Phụ Tá Tổng Thư Ký: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo
11. Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh
12. Phó Tổng Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ

Tổng Vụ Tăng Sự:
13. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nguyên An
14. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Tâm Vân
15. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Tường
16. Thư Ký: TT. Thích Thánh Minh

Tổng Vụ Ni Bộ:
17. Tổng Vụ Trưởng: Sư Bà Thích Nữ Như Nguyện
18. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Minh Phước
19. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Định
20. Tổng Vụ Phó Kiêm Thư Ký: Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên

Tổng Vụ Hoằng Pháp:
21. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Đồng Trí
22. Tổng Vụ Phó: HT. Thích Giác Sĩ
23. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Phước Mỹ
24. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long
25. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ
26. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Thái
27. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Như Quang
28. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Hương

Tổng Vụ Văn Hóa:
29. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Dung
30. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Long
31. Tổng Vụ Phó: TT Thích Nhật Châu
32. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Huệ Nhân
33. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Văn
34. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Giới Định
35. Thành viên: Cư Sĩ Lam Nguyên

Tổng Vụ Giáo Dục:
36. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thái Siêu
37. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Nguyên Kim
38. Tổng Vụ Phó: TT Thích Minh Quang
39. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hạnh Đức
40. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Quảng Định
41. Thành viên: ĐĐ. Thích Nhuận Tánh
42. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Giới Châu
43. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

Tổng Vụ Cư Sĩ:
44. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Thánh Minh
45. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thông Lý
46. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Thông
47. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Thiện Thái
48. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Linh Nhẫn
49. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Tuệ Từ
50. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Lượng
51. Thành viên: Sư Cô Thích Nữ Hạnh Nguyện
52. Thành viên: Cư Sĩ Nguyên Ngọc Thái Kế An
53. Thành viên: Cư Sĩ Thiền Đồng Trần Huy
54. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thị Cát Tường
55. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hậu Huỳnh Quang Hùng
56. Thành viên: Cư Sĩ Phước Hoài Mai Văn Tâm

Tổng Vụ Thanh Niên:
57. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Nhật Huệ
58. Thành viên: ĐĐ. Thích Minh Hiếu
59. Vụ Trưởng GĐPT Vụ: Huynh Trưởng Quang Ngộ Đào Duy Hữu
60. Thư Ký: Huynh Trưởng Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng

Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội:
61. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Thông Hải
62. Tổng Vụ Phó: TT Thích Thiện Tấn
63. Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Tuệ Phát
64. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Tuệ Trí
65. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên
66. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà
67. Thư Ký: Cư Sĩ Hoàng Văn Chương
68. Thủ Qũy: Cư Sĩ Phạm Kim Thanh
69. Thành viên ĐĐ. Thích Tịnh Hải
70. Thành viên: ĐĐ. Thích Chúc Hiền
71. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Tịnh
72. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Luân Liên
73. Thành viên: Cư Sĩ Lệ Tú
74. Thành viên: Cư Sĩ Nguyễn Thị Hiền

Tổng Vụ Kinh Tế Tài Chánh:
75. Tổng Vụ Trưởng: HT Thích Thiện Long
76. Tổng Vụ Phó Kiêm Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Diệu Tánh
77. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Nguyên Bổn
78. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Như Quang
79. Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Huệ Nghiêm
80. Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Phước Quang
81. Thành viên: Cư Sĩ Trần Thuận Hiếu

Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch:
82. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận
83. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy
84. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Ẩn Long
85. Thành viên: Ni Sư Thích Nữ Tịnh Quang

Tổng Vụ Truyền Thông:
86. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Thành Bùi Ngọc Đường
87. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo
88. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tuệ Uy
89. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Tâm Hải
90. Thành viên: ĐĐ. Thích Đồng Châu
91. Thành viên: Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật
92. Thành viên: Cư Sĩ Quảng Hải Phan Trung Kiên
93. Thành viên: Cư Sĩ Đức Diệu Tường

Tổng Vụ Nghi Lễ:
94. Tổng Vụ Trưởng: TT. Thích Nhật Trí
95. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Hải Chánh
96. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Định Quang
97. Tổng Vụ Phó: TT. Thích Giác Minh
98. Tổng Vụ Phó: TT Thích Tâm Bình
99. Tổng Vụ Phó: TT  Thích Nhật Thiện
100. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Nguyên Huệ
101. Thành viên: ĐĐ. Thích Thường Giới

Tổng Vụ Pháp Chế:
102. Tổng Vụ Trưởng: Cư Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê
103. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Trọng
104. Tổng Vụ Phó: Luật Sư Dina Linh Nguyễn
105. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Quảng Trà Nguyễn Thanh Huy
106. Tổng Vụ Phó: Cư Sĩ Trần Qúy Hùng
107. Thư Ký: Cư Sĩ Quảng Lộc
108. Thư Ký Đặc Trách Kế Toán: Cư Sĩ Đoàn Thị Thúy, CPA

Tổng Vụ Kiến Thiết:
109. Tổng Vụ Trưởng: HT. Thích Minh Hồi
110. Tổng Vụ Phó: ĐĐ. Thích Minh Nguyên

Ban Giao Tế:
111. HT. Thích Thông Hải
112. HT. Thích Nhật Quang
113. HT Thích Nhật Huệ
114. TT. Thích Thánh Minh

Ban Tham Vấn:
115. Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải
116. Cư Sĩ Thị Nghĩa Trần Trung Đạo

2/ Chủ Tịch Hôị Đồng Điều Hành, các Phó Chủ Tịch HĐĐH, Văn Phòng Thường Trực HĐĐH, các Tổng Vụ, các Vụ, các Ban Ngành trực thuộc Hội Đồng Điều Hành chiếu Quyết Định thi hành nhiệm vụ;

3/ Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Phật Lịch 2560, California, ngày 20 tháng 6 năm 2016,

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK
Chánh Văn Phòng

 Sa môn Thích Thắng Hoan

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Vài ghi chú về Pho tượng Phật Giáo tạc từ khối thiên thạch


Vài ghi chú về Pho tượng Phật Giáo tạc từ khối thiên thạchHoang Phong

Gần đây một mẫu tin về một pho tượng Phật do người Đức đánh cắp của Tây Tạng từ năm 1938 vừa được các khoa học gia phát hiện đã được báo chí khắp thế giới đăng tải.

Pho tượng được người Tây Tạng tạc vào thế kỷ XI từ một khối thiên thạch vô cùng hiếm hoi đã rơi xuống địa cầu cách nay khoảng 10.000 năm đến 20.000 năm.

Mẩu tin nhỏ này được đưa lên một số trang web nhằm mục đích giúp những người quan tâm về những thông tin Phật Giáo trên thế giới, thế nhưng thật hết sức bất ngờ là lại có nhiều người đặc biệt chú ý đến sự kiện khá "kỳ thú" này.


Hầu hết đều thắc mắc về các chữ Vaisravana và Sambhala tức là tên gọi của pho tượng, tại sao hai chân của pho tượng lại buông thõng mà không bắt tréo vào nhau trong tư thế ngồi thiền như thường thấy, và đồng thời ý nghĩa của chữ Vạn là gì v.v...,


Do đó người viết xin mạn phép nêu thêm vài ghi chú nhỏ với hy vọng có thể giải thích những thắc mắc này. Trước hết là một vài chi tiết về chữ Vạn.

Dấu hiệu chữ Vạn

Chữ Vạn tiếng Phạn là Swastika , là một ký hiệu mang tính cách thần bí và tôn giáo, được tìm thấy từ 2.500 năm đến 3.000 năm trước Tây Lịch ở khắp nơi trên địa cầu, từ Đông sang Tây, từ Bắc Phi (Ai Cập) đến nam Thái Bình Dương (Úc Châu) và cả Mỹ Châu. Tóm lại đây là một trong số các dấu hiệu "tôn giáo" phổ biến và lâu đời nhất của nhân loại.
Ở Á Châu thì ký hiệu này đã từng được nhiều tôn giáo sử dụng, chẳng hạn như đạo Ja-in, Ấn Giáo và Phật Giáo.
Ngày nay dấu hiệu này vẫn còn thấy nhan nhản khắp nơi, nhất là ở Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, v.v... Các "tôn giáo mới" chẳng hạn như đạo Cao Đài, Pháp Luân Công... cũng sử dụng ký hiệu này.

Theo Ấn Giáo thì chữ Vạn có hai ý nghĩa khác nhau tùy vào hướng quay của chữ này: quay sang phải thì mang ý nghĩa một sự thăng tiến (Pravitti), quay sang bên trái thì sẽ biểu trưng cho một sự hủy diệt (Nivriti). Thế nhưng việc xác định hướng quay cũng rất dễ bị lầm lẫn, thí dụ cùng một chữ Vạn thế nhưng nếu căn cứ vào góc nhọn hay vào đầu của mỗi nhánh của chữ Vạn để định hướng thì tất sẽ có hai hướng quay trái ngược nhau (xem H. 1 và 2).

Tóm lại chữ Vạn xuất hiện khắp nơi và thuộc vào nhiều nền văn hóa và sắc tộc khác nhau, do đó ý nghĩa, cách hiểu và mục đích sử dụng của chữ này cũng rất phức tạp và đa dạng. Theo truyền thống thì chữ Vạn của Phật Giáo, nếu căn cứ vào đầu mỗi nhánh để định hướng thì sẽ quay theo hướng trái (xem hình trên ngực của pho tượng).
Thiết nghĩ chỉ cần ghi nhớ quy ước này .......


Source: http://www.hophap.net/


Khu Tu Viện Phật Giáo Serthar Tây Tạng Với 40,000 Tăng Ni & Sinh Viên Lưu Trú

Khu Tu Viện Phật Giáo Serthar Tây Tạng Với 40,000 Tăng Ni & Sinh Viên Lưu Trú

Sunday, November 16, 201416:37

    Tọa lạc trên những dãy núi trùng điệp, lọt thõm trong thung lũng Larung Gar, hàng ngàn ngôi "già lam nhỏ" đã làm nên một trong những tu viện Phật giáo lớn nhất thế giới. Đó chính là khu tu viện Phật giáo Serthar, thuộc hạt Graze, Tây Tạng.
Khu tu viện có 40.000 Tăng Ni (1)
             Khu tu viện Phật giáo Serthar, thuộc hạt Graze, Tây Tạng 
Nhiếp ảnh gia người Nhật Bản, Shinya Itahana đã đến thăm thung lũng Larung Gar nhiều lần để thu vào ống kính của mình những hình ảnh đẹp của vùng này trong các mùa xuân, hạ.
Ông cho biết: “Đây là một nơi rất hiếu khách và thân thiện, miễn là bạn đừng “làm phiền” không gian bình yên và tĩnh lặng của nơi này. Nơi đây không chỉ là một địa chỉ hành hương mà còn là một danh thắng được người nước ngoài yêu thích”.
Để đến được nơi này cũng không phải dễ dàng, cách Thành Đô khoảng hơn 640km. Bạn đi bằng ô tô thì mất khoảng 13-15 giờ đồng hồ. Vào mùa đông, thời gian di chuyển sẽ dài hơn nhiều vì đừng sá xấu hơn. Nhưng điều này không làm ngăn cản dòng người đến Phật học viện này để học và nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng.
Khu tu viện này cao hơn 3.800m so với mực nước biển và là nơi cư trú của hơn 40.000 Tăng Ni và các sinh viên tôn giáo.
Các ngôi nhà nhỏ đa phần được làm bằng gỗ, có cấu trúc, kích thước và kiến trúc đồng bộ với nhau.

Mời bạn đọc tham quan tu viện bằng hình ảnh dưới đây:
Khu tu viện có 40.000 Tăng Ni (2)
Cận cảnh nơi lưu trú của chư Tăng Ni, sinh viên học Phật tại tu viện

3.jpg
Mùa cây lá không còn

4.jpg
Mùa cỏ về xanh lại

5.jpg
Một góc từ trên cao

6.jpg
Cao cao, hùng vĩ, những người con Phật nương náu nơi này để tìm cầu chân lý

7.jpg
Con đường uốn quanh khu thung lũng

8.jpg
Hình ảnh không lẩn vào đâu được của các tu viện, nơi tu sinh học theo Phật giáo Tây Tạng quay về

9.jpg
Góc học tập

10.jpg
Một góc cận cảnh về tu viện

11.jpg
Một buổi sinh hoạt tập thể, tự do giữa thiên nhiên

12.jpg
13.jpg
Sinh hoạt thường ngày của Tăng Ni, sinh viên tại tu viện

14.jpg
Và cả của chú cừu này - Ảnh: Shinya Itahana/ Barcroft India


Trần Trọng Hiếu 
(Theo The dailymail.co.uk)

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật

Ta c tưởng trn gian là cõi tht
Thế cho nên tt bt đến bây gi
 

 loihay.png

 tp3.jpg

Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi,
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về .


 tp9.jpg

Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường


 tp8.jpg

Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không


 tp7.jpg

Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du


 tp6.jpg

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui


 tp5.jpg

Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh !


 tp4.jpg

Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài


 tp2.jpg

Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành


 tp1.jpg

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ !

Sự sám hối không bao giờ là chậm trễ

 Sự sám hối không bao giờ là chậm trễMột vị thiền sư trước khi lâm chung đã bày tỏ sự sám hối về những việc đã từng làm trong suốt cuộc đời của mình, cũng là lời cảnh báo cho tất cả những người đã và sẽ bước đi trên con đường tu luyện.

Vị thiền sư ấy là một người bạn thâm giao nhiều năm của tôi, mắc phải bệnh nan y, trong thiền định mà đối mặt với cái chết, cũng như tham ngộ về cái chết.

Vốn là bạn tốt của nhau, trước lúc ông qua đời, tôi thường xuyên đến thăm và lắng nghe những lời chỉ bảo từ ông ấy. Mỗi lần tôi đến, thấy ông luôn ngồi ngay ngắn, trên gương mặt tiều tụy luôn mỉm cười.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, ông nói: “Cả một đời của tôi đắm chìm trong hư danh. Tuy nhìn bề ngoài rất có tiếng tăm, cũng xuất bản sách, cũng có người theo tôi học Phật, nhưng tôi biết rõ, bản thân mình vốn không thật sự giác ngộ, cũng không thấy được chân ngã của mình, bây giờ nghĩ lại mới thấy tưởng thông minh lại bị thông minh hại”.

Tôi nói: “Các đấng tôn sư xưa nay, chẳng phải cũng có những người đã đắc Đạo trước lúc lâm chung hay sao?”

Ông nói: “Đó là người đại căn khí, buông bỏ vạn duyên, tâm hồn thanh tịnh, không giống loại tiểu căn khí như tôi. Cả đời này của tôi, chính vì rất thông minh, rất có tài, rất có tình, vì vậy mà có quá nhiều thứ không thể buông bỏ được.”

Tôi lại hỏi: “Thế ông gần đây tu luyện thế nào vậy? Mỗi lần tôi tới, đều thấy ông đang ngồi thiền, tôi cũng không đành lòng quấy rầy ông, chỉ đứng ở bên ngoài niệm Phật, cầu nguyện cho ông!”

Thiền sư cười nhạt một tiếng, nói: “Cảm ơn ông! Về chuyện sinh tử, khi nào chết, thậm chí kiếp sau đầu thai nơi nào, tôi đều đã biết được”.

Tôi nói: “Thế chẳng phải là ông đã tu được rất cao rồi sao, ông đã biết được khi nào sẽ chết, đầu thai nơi nào, vậy mà còn chưa khai ngộ sao?”

Thiền sư có chút hổ thẹn nói: “Đấy chỉ là chút bản sự cỏn con, không con chút quan hệ gì với khai ngộ cả, càng không có quan hệ với việc tìm được chân ngã của mình. Từ khi 3 tuổi, tôi đã có thể nhớ lại nhân duyên đầu thai của mình. Đời này của tôi từ sớm đã biết rõ bản thân ‘sống đến từ đâu’, một đời tu hành chỉ là muốn biết được ‘chết đi về đâu’.

Bây giờ có thể biết rõ ngày chết, cũng biết sau khi chết sẽ đi về đâu, chẳng qua vẫn là luân hồi làm chúng sinh trong Tam giới. Cái kiểu tu hành qua loa này nếu đem so với việc đắc Đạo hoặc khai ngộ hoặc tìm lại được chân ngã của mình thì hãy còn xa lắm”.

Tôi hỏi: “Vậy sao gần đây ông tinh tấn tu hành vậy?”

Thiền sư nói: “Một lòng sám hối những nghiệp chướng đó, tịnh hóa từ trong tâm. Tôi là một người sắp chết, mong sao trước khi chết, thanh lọc nội tâm mình, mấy tháng nay tôi không ngừng sám hối.

Tôi sám hối cho những nghiệp chướng tôi đã tạo ra, sám hối cho những việc làm sai trái mà tôi đã phạm phải. Sám hối bản thân mình đã không tận hiếu thật sự, sám hối bản thân mình đã làm tổn thương người thân bạn bè, sám hối bản thân đã từng nói rất nhiều lời ngông cuồng, sám hối bản thân đã từng miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo, sám hối vì tôi đã làm tổn thương về tâm hồn đối với những cô gái đã từng yêu tôi, sám hối những lời dối trá đối với đồng tu…”.

Thiền sư đã nói nhiều sự tình cần phải sám hối như vậy, lúc nói ông còn chảy nước mắt. Ông nói với tôi: “Một người, trước khi lâm chung mà thành tâm sám hối, chính là buông bỏ gánh nặng, nhẹ nhàng mà lên đường”.

Nói đến câu này, ông nở nụ cười. Ai cũng biết “lên đường” là có ý gì.

Ông muốn tôi tìm một cái thau bằng sắt thật lớn rồi mang những bản thảo trong suốt một đời của ông, cao chừng 1 mét, đốt trước mặt ông.

TuVienHoPhap Email

Bài Học Triết Lý Sống: Một phụ nữ sang trọng và ông lão quét rác

Bài Học Triết Lý Sống:
Một phụ nữ sang trọng và ông lão quét rác

altHình minh họa
Một người phụ nữ hơn 40 tuổi sang trọng quý phái dẫn theo đứa con trai đi đến hoa viên ở lầu dưới một cao ốc, vốn là tổng bộ xí nghiệp nổi tiếng tại Thượng Hải, ngồi xuống một chiếc ghế dài ăn uống.
Một lúc sau, người phụ nữ vứt một mẩu giấy vụn xuống đất, cách đó không xa có một ông lão đang quét rác, ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên, và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh.
Lại qua một lúc nữa, người phụ nữ lại vứt một mẩu giấy nữa. Ông lão một lần nữa lại đi đến nhặt mẩu giấy đó lên bỏ vào trong thùng rác. Cứ như vậy, ông lão đã lượm ba lần liên tục.
Người phụ nữ chỉ vào ông lão, và nói với cậu con trai mình rằng: “Đã nhìn thấy chưa, con bây giờ nếu không cố gắng học hành, tương lai sẽ giống như ông ta, chẳng có tương lai gì cả, mà chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này thôi!”.
Ông lão nghe xong liền buông cây chổi xuống, đi đến nói: “Chào cô, nơi đây là hoa viên riêng của tập đoàn này, cô đã vào đây như thế nào vậy?”.
Người phụ nữ trung niên cao ngạo nói: “Tôi là một tân giám đốc, vừa mới được tuyển vào đây”.
Lúc này, một người đàn ông vội vàng đi đến, rất mực cung kính đứng trước mặt ông lão. Nói với ông lão rằng: “Thưa tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi!”.
Ông lão nói: “Tôi đề nghị hãy cách chức người này ngay lập tức!”.
Người đó luôn miệng nói: “Vâng, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của ngài!”.
alt
hình minh họa
Ông lão dặn dò xong rồi đi thẳng đến chỗ cậu bé, ông đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nói một cách ngụ ý sâu xa rằng:
“Ông mong cháu hiểu rằng, điều quan trọng nhất trên đời này là cần phải học cách tôn trọng mỗi người và thành quả lao động của họ”.
Người phụ nữ trung niên sang trọng đó kinh ngạc đến ngây người trước sự việc diễn ra trước mắt.
Một lúc sau bà vẫn ngồi liệt trên chiếc ghế dài, nếu như biết đó là tổng giám đốc thì nhất định bà sẽ không có cái thái độ vô lễ đến như vậy.
Nhưng bà đã làm rồi, hơn nữa còn làm trước mặt của tổng giám đốc đang trong thân phận một người làm vườn. Tại sao vậy? Lẽ nào là bởi sự sang hèn của thân phận chăng?
Tôn trọng mỗi một người, chớ lấy thân phận mà phân biệt, đây là thói quen của bạn, vốn là điều không thể giả được, nó sẽ luôn để lộ ra một mặt chân thật trong nhân cách của bạn.
Tài sản là thứ không vững bền, học được cách tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy. Đó mới là phẩm chất cao nhất của đời người.
2. Sự chân thành là điều vô giá
Ở nước Mỹ, có giám đốc A của một xí nghiệp nhỏ cứ mãi bàn về vấn đề hợp tác với giám đốc B của một tập đoàn lớn khác, nhưng lần nào cũng thất bại.
Lần này, giám đốc A lại từ phòng làm việc của giám đốc B đi ra, việc đàm phán hợp tác lại không thành.
Ông nhìn thấy bên đường có một cái cây nhỏ bị gió thổi ngã, thế là bèn đi qua đỡ cái cây đó dậy.
Vì để tránh cho cái cây lại bị gió thổi ngã lần nữa, ông còn đặc biệt lấy từ trong xe một sợi dây để cột cái cây cho chắc.
Không ngờ được rằng, hành động đó của giám đốc A đã được tổng giám đốc trên lầu chứng kiến từ đầu đến cuối rõ ràng, chính từ hành động vô ý này, đã cảm động tổng giám đốc B, hợp tác cuối cùng cũng đã đàm phán thành công.
Trong lúc ký kết hợp đồng, tổng giám đốc B nói rằng: “Cậu biết không? Điều cảm động tôi không phải là chuyện cậu đỡ cái cây nhỏ kia, mà là vì cái cây nhỏ, cậu đã đi một quãng rất xa để lấy sợi dây cột nó lại. Trong lúc người khác cần sự giúp đỡ, nếu như một người có thể trong tình huống người khác không biết chuyện, mà vẫn có thể hy sinh lợi ích của bản thân không một chút do dự, dẫu cho điều hy sinh chỉ là một chút xíu, cũng thật là quý hóa biết bao! Tôi thật sự không có lý do để không hợp tác với người như vậy, và người như vậy cũng không có lý do gì mà không gặt hái được thành công!”.
Về sau, sự nghiệp của giám đốc A quả nhiên vì vậy mà càng ngày càng đi lên, càng làm càng lớn!

3. Cơ hội luôn khảo nghiệm sự chân thành của người ta vào lúc ta không ngờ nhất

Ở nước Mỹ, trong một cửa hàng bách hóa, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, một bà lão ăn mặc giản dị, khắp người ướt sũng đi vào tránh mưa, gần như toàn bộ nhân viên bán hàng đều không muốn để mắt đến bà lão này.
Có một chàng trai rất thành kính nói với bà rằng: “ chào bà, tôi có thể giúp gì cho bà đây?”.
Bà lão cảm thấy mượn chỗ của người khác để tránh mưa, trong lòng cũng có chút khó chịu, liền muốn mua một vài món đồ, nhưng đi vòng quanh mãi mà không biết mua gì nữa.
Chàng trai này nhìn thấy liền nói với bà lão rằng:
Thưa bà, bà không cần cảm thấy khó xử! Tôi đã để một chiếc ghế ở trước cửa, bà cứ yên tâm ngồi ở đó là được rồi”.
Sau hai tiếng đồng hồ thì mưa đã tạnh, bà lão xin danh thiếp của chàng trai này rồi đi mất.
Mấy tháng sau, chàng trai này đã được một cơ hội hiếm có, anh được chỉ định làm đại diện cho công ty bách hóa của một công ty gia tộc lớn khác, lợi nhuận rất lớn.
Về sau mới biết là bà lão đó đã cho cậu cơ hội này, hơn nữa bà lão này không phải ai khác, mà chính là mẹ của “Vua Thép” Carnegie, tỷ phú nước Mỹ.
Thế là, chàng trai này từ đây đã thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, trở thành trợ thủ đắc lực của “Vua Thép” Carnegie, đồng thời cũng là một trong số nhân vật trọng yếu giàu có bậc nhất, địa vị chỉ đứng sau Carnegie mà thôi.
Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi;
Chẳng cần thề non hẹn biển, chỉ cần thật sự làm được là tốt rồi;
Giữa người với người, điều cần nhất chính là một tấm lòng chân thành kia vậy!

Chùa Vạn Phật: Một ngôi chùa nổi tiếng của Phật giáo người Hoa tại quận 5, Saigon

Chùa Vạn Phật: Một ngôi chùa nổi tiếng của Phật giáo người Hoa tại Saigon

Chùa Vạn Phật tọa lạc tại số 66/14  đường Nghĩa Thục, phường 5, quận 5, Saigon. Điện thoại : 38381955, 39230876; Email : t2cuong@yahoo.com. Chùa thuộc Hệ phái Bắc tông (người Hoa).

Ngôi Chùa này do Hòa thượng Thích Diệu Hoa và Hòa thượng Tăng Đức Bổn thành lập vào năm 1959 làm nơi tu học, lễ bái cho Tăng Ni và Phật tử người Hoa ở thành phố và các tỉnh lân cận. Vị trụ trì hiện nay là Đại đức Thích Truyền Cường, người gốc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã tổ chức một đợt đại trùng tu ngôi chùa kéo dài 10 năm, từ năm 1998 đến ngày 09-6-2008 mới làm lễ lạc thành.

chuavanphatq5_01.jpg
 Mặt tiền chùa Vạn Phật
chuavanphatq5_02.jpg
Điện Địa Tạng
chuavanphatq5_03.jpg
Điện Dược Sư
chuavanphatq5_05.jpg
Biển "Đại Hạnh Phổ Hiền"
chuavanphatq5_04.jpg
Điện Quán Thế Âm
chuavanphatq5_06.jpg
Tượng Phật nhỏ trong mỗi cánh sen
chuavanphatq5_07.jpg
  Nằm trong khu dân cư đông đúc, chùa phải mở rộng diện tích thờ phụng và sinh hoạt theo bề dọc. Chỉ với diện tích khoảng 600m2, chùa xây dựng quy mô 5 tầng, gồm 3 tầng lầu, 1 tầng trệt và 1 sân thượng. Sân thượng đặt tháp Vạn Phật 5 tầng, bên cạnh có tháp thờ cố Hòa thượng Tăng Đức Bổn (viên tịch năm 2000), phía trước có bức Cửu Long Bích, chạm nổi 9 con rồng đang uốn lượn trong mây.                                                                  
                     chuavanphatq5_08.jpg
Đức Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát
chuavanphatq5_09.jpg
Đức Phổ Hiền Bồ tát
chuavanphatq5_10.jpg
 chuavanphatq5_11.jpg
chuavanphatq5_12.jpg
chuavanphatq5_13.jpg
Tượng đức Phật Tỳ Lô Giá Na
chuavanphatq5_14.jpg
chuavanphatq5_15.jpg
chuavanphatq5_16.jpg
chuavanphatq5_17.jpg
                       - Dưới đây là Tượng các vị La Hán, Ca Diếp,
                          A Nan, và 6 vị Tổ Thiền tông Trung Hoa.
chuavanphatq5_18.jpg
chuavanphatq5_20.jpg
chuavanphatq5_19.jpg
chuavanphatq5_21.jpg
chuavanphatq5_22.jpg
chuavanphatq5_23.jpg
chuavanphatq5_24.jpg
chuavanphatq5_25.jpg
chuavanphatq5_26.jpg
chuavanphatq5_27.jpg
chuavanphatq5_28.jpg
chuavanphatq5_29.jpg
chuavanphatq5_30.jpg
chuavanphatq5_31.jpg
chuavanphatq5_32.jpg
chuavanphatq5_33.jpg
chuavanphatq5_34.jpg
chuavanphatq5_36.jpg
chuavanphatq5_38.jpg
chuavanphatq5_39.jpg
chuavanphatq5_40.jpg
chuavanphatq5_41.jpg
chuavanphatq5_42.jpg
chuavanphatq5_43.jpg
chuavanphatq5_44.jpg
chuavanphatq5_46.jpg
chuavanphatq5_45.jpg
Tháp mộ HT tăng Đức Bổn
                          
Bước vào chùa, điện thờ tầng trệt tôn trí tượng Bồ tát Địa Tạng và bộ tượng Di Đà Tam Tôn (đức Phật A Di Đà cùng 2 vị Bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí). Hai bên tượng Bồ tát Địa Tạng có tượng Tôn giả Đạo Minh và Trưởng giả Văn Công. Tầng 1 có điện Đại Bi tôn trí 2 bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm, hai bên có tượng Thiện Tài Đồng Tử và Long Nữ. Tầng 2 thờ đức Phật Dược Sư và 2 vị Bồ tát Nhật Quang, Nguyệt Quang. Điện thờ chính đặt ở tầng 3. Án thờ giữa ngôi đại điện tôn trí tượng đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngự trên tòa sen ngàn cánh, trong mỗi cánh sen có một vị Phật. Phía trước thờ 5 vị : Ở giữa thờ đức Phật Thích Ca, hai bên thờ 2 vị Phật A Di Đà, Dược Sư và 2 vị Bồ tát Quán Thế Âm, Địa Tạng. Án thờ hai bên ngôi đại điện tôn trí tượng Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền. Trên vách tường chung quanh ngôi đại điện thờ một vạn tượng Phật (kinh Vạn Phật). Trước ngôi đại điện có đại hồng chung và trống (năm 2004) và 3 tấm biển đề : Phổ Quang Minh Điện, Diệu Trí Văn Thù và Đại Hạnh Phổ Hiền. Vách ngoài ngôi đại điện gắn 26 bức tranh lớn vẽ 18 vị A La Hán, 2 vị Tổ Ca Diếp, A Nan và 6 vị Tổ Thiền tông Trung Hoa. Hệ thống tượng thờ và sự bài trí, trang trí của chùa thật trang nghiêm và tuyệt đẹp !
 50 năm qua, chùa là trung tâm tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo quận 5 nhằm cứu trợ những vùng đồng bào gặp phải thiên tai; giúp đỡ các Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi; giúp đỡ những người lỡ đường  ... Chùa cũng là trung tâm tu học, thuyết giảng Phật pháp cho đông đảo Phật tử hàng tuần không chỉ  người Hoa mà còn có cả nhiều người Việt nữa.                                                 
Bài và ảnh :  Võ Văn Tường