Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Sự linh ứng của Chú Đại Bi

Namo Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát

Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát


Sự linh ứng của Chú Đại Bi

Sự linh ứng của Thần Chú Đại Bi là không thể nghĩ bàn. Mến mời mọi người cùng lắng nghe bài thuyết pháp của Thầy Thích Trí Huệ rất hay về Chú Đại Bi và sự linh ứng của Quan Âm Bồ Tát.​

Source link bấm vào --> Sự linh ứng của Chú Đại Bi 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét