Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Phật Giáo Trong Lễ Hội Hóa Trang Tại Hoa Kỳ - Buddhism Halloween in the USA!!!

Source link:  Phật Giáo Trong Lễ Hội Hóa Trang Tại Hoa Kỳ - Buddhism Halloween in the USA!!!

Buddhism Halloween Day in the USA

Phật Giáo Trong Lễ Hội Hóa Trang Tại Hoa Kỳ

Buddhism in Halloween at Tu Vien Ho Phap Monastery, Los Angeles

Không đơn thuần như một Lễ Hội Hóa Trang bình thường mà một Sứ Mệnh Truyền  Giáo vào Xã Hội Tây Phương, Thầy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp trong  Pháp phục hiện tướng Đức Địa Tạng Bồ Tát đi giáo hóa chúng sinh trong ngày lễ "Ma Quỷ" Halloween tại Hoa Kỳ

Những tấm hình nói lên cả một lòng từ ...

"Kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu."

Những hình ảnh lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, Phật Giáo trong lễ hội "Ma Quỷ" đã làm chấn động và vô cùng ngạc nhiên trong giới Tăng Ni và Phật tử kể từ khi Phật Giáo Việt Nam du nhập vào đất nước Hoa Kỳ, một xứ sở văn minh, có nền văn hóa của các sắc tộc, và có quyền Tự Do Tôn Giáo. 

Hình Ảnh (1) Ngày Lễ Hội Ma Quỷ tại Hollywood Hoa Kỳ Ngài Địa Tạng Bồ Tát  Hóa Duyên độ chúng sinh sớm giác ngộ thành Phật

Hình Ảnh (2) Ngày Lễ Hội Ma Quỷ tại Hollywood Hoa Kỳ Ngài Địa Tạng Bồ Tát Hóa Duyên độ chúng sinh sớm giác ngộ thành Phật

Nguyện rằng:
"Nếu ai thấy hình tôi,
nhẫn đến chấp một tay,
hay chớp một tấm hình,
đều gieo duyên với Phật,
sớm dứt dòng tử ma."
Nam mô Phật Đà-Gia  _(())_

E-Temple: www.HoPhap.Net

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iphone/iPad nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

===================================== 
 ================
In Buddha We Trust
================

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

=============================


Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ blog.hophap.com/
02/ facebook.com/hophap
03/ twitter.com/tuvienhophapusa

========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét