Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

THÔNG BÁO Khóa Tu Bát Quan Trai Giới & Tham Dự Pháp Hội Cầu Mưa

Source Link --> THÔNG BÁO Khóa Tu Bát Quan Trai Giới & Tham Dự Pháp Hội Cầu Mưa

Namo Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát

Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Cứu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ-TátPháp Hội Cầu Mưa --- www.HoPhap.Net


Phật Nhật Sunday Tuần Đầu Tháng Này: Ngày 5 Tháng 10 Năm 2014


Là Ngày Tu Bát Quan Trai Giới Trong Tiết Thu & Tại Tiểu Bang California Đang Bị Nạn Hạn Hán Nặng Nề


Đại Chúng Cùng Về Phát Nguyện Tập Hạnh
Xuất Gia Một Ngày 24 Giờ

Thực Hành Hạnh Từ Bi Tham Dự Pháp Hội Cầu Mưa

Và Cầu Quốc Thới Dân An


Thầy Phương Trượng và Thầy Trụ Trì Tu Viện Hộ Pháp Sẽ Hướng Dẫn Đại Chúng Tu Tập.


Quý Phật Tử Hãy Nên Phát Nguyện Cùng Về Thọ Trì Đông Đủ.


Nguyện Tam Bảo Gia Trì Năng Lực Hợp Lực Tu Trì của Đại Chúng

Tất Cả Đều Được Y Như Sở Nguyện

 

Ðại Chúng Liễu Tri!


Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát

-----------------------


CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU BÁT QUAN TRAI GIỚI
& PHÁP HỘI CẦU MƯA
TẠI TU VIỆN HỘ PHÁP - LOS ANGELES

_()_

08:45 AM  Đại chúng vân tập

09:00 AM  Truyền Giới Tu Bát Quan Trai

                  Khai Pháp Hội Cầu Mưa

11:00 AM  Khóa Lễ Cúng Dường Tam Bảo - Cúng Ngọ  

11:30 AM  Pháp Thoại: Tam Bảo Cảm Ứng Trong Pháp Hội Cầu Mưa

12:00 PM   Thọ Trai và Kinh Hành Niệm Phật Cầu Nguyện

02:30 PM    Pháp Hội Cầu Mưa & Gia Trì

04:30 PM    Hồi hướng và Hoàn mãn Pháp Hội Cầu Mưa

05:00 PM    Trà Đạo 

07:30 PM    Thời Khóa Trì Tụng Kinh Pháp Hoa 

11:00 PM    Chỉ Tịnh 

05:30 AM    Thức Chúng 

06:00 AM    Thời Khóa Công Phu Sáng & Lễ Sám Nhất Tự Kinh Pháp Hoa Nhất Bái.

09:00 AM    Hoàn Mãn Khóa Tu & Xả Giới Bát Quan Trai   

Ghi chú: Chương trình có thể được thay đổi để khóa tu thành tựu viên mãn trong niềm pháp lạc của Đại chúng

_()_ Đại Chúng Liễu Tri _()_

=========================================

THANH QUY

 Ngày Tu Bát Quan Trai Giới  

    1).  Giới tử không ra ngoài phạm vi kiết giới, chỉ ở trong khuôn viên chùa.

    2).  Nghiêm trì tám giới pháp, và giữ đúng thời khóa tu học.

    3).  Giữ chánh niệm trong mọi oai nghi đi đứng nằm ngồi, nhẹ nhàn và vững chãi.

    4).  Không nói chuyện, không dùng điện thoại, & không hút thuốc.

    5).  Tu học tinh tấn và tập sống trong yên lặng, tỉnh thức, khiêm cung, cảm thông, chia sẻ, & tha thứ.

Tu Viện Hộ Pháp Ngày 17 Tháng 11 Năm 2004
Sa Môn Thích Tuệ Uy
Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp

++++++++++++​==============================++++++++++++​

 
 ================
In Buddha We Trust
================

Tu Viện Hộ Pháp 
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA

Trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:00 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ blog.hophap.com/
02/ facebook.com/hophap
03/ twitter.com/tuvienhophapusa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét