Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Kỳ An Sa-Di Tâm Thọ Thân Phụ của Thầy Tuệ Uy Đang Lâm Bệnh Nặng tại Bệnh ViệnNamo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Tu Viện Hộ Pháp

 

Xin Đại Chúng Liễu Tri

ĐẠO TRÀNG TU VIỆN HỘ PHÁP 

Dâng Sớ Kỳ An và 

Thành tâm thỉnh cầu mười phương Tăng và Quí Phật tử gần xa xin nhất tâm góp một lời cầu nguyện cho

Sa-di Lộc Nguyễn THÍCH TÂM THỌ 

hơn 1 tuần lễ qua từ ngày 14 tháng 4 năm 2014 tại phòng ICU Garfield Hospital, Monterey Park, California sớm được bình phục  - thân an - chánh niệm.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai từ bi chứng minh gia hộ 

Namo BuddhayaNamo Buddhaya

Lại nguyện, các căn nguyên đau khổ về thân bệnh hay là tâm bệnh mà chúng con đã từng chứng thấy, biết, nghe của thân bằng quyến thuộc của chúng con hay mọi chúng sanh khác, con xin tha thiết khẩn cầu chư Phật Mười-phương từ bi thương xót mà phóng ánh quang minh Vân-tịnh-chiếu làm cho tất cả đều sớm lành bệnh, xin hãy ban cho họ thọ mạng của Đức Phật cho chúng sanh và Sa-di Thích Tâm Thọ. 

_()_ Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai _()_

Namo BuddhayaNamo Buddhaya

Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp chúng con xin thành tâm cảm niệm ân đức Sư Ông Kim SơnTăng Đoàn Tu Viện Kim Sơn đã gọi vấn an, cùng dâng lễ kỳ an cho Sa-di Tâm Thọ trong khóa tu vừa qua tại Nam Cali.  Đồng thời, cảm niệm công đức quý Phật tử Thiền Sinh Sợi Nắng đã cùng cầu nguyện và viếng thăm, và quý Phật tử Tu Viện Hộ Pháp đã tận tuỵ thay phiên đến bệnh viện chăm non Sa-di Tâm Thọ 24/24 cùng với quý Thầy trong thời gian khó khăn vừa qua.

Chúng tôi không quên cảm niệm công đức tất cả quý liệt vị thập phương đã và đang vào thăm iTemple HoPhap.Net có lòng thương mến dâng lời cầu nguyện cho Sa-di Tâm Thọ là cụ ông thân phụ của chúng tôi

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Namo BuddhayaNamo Buddhaya

================


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét