Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

THÔNG BÁO Khóa Tu Bát Quan Trai Giới - Phật Nhật Sunday Tuần Đầu Tháng 1 Năm Mới 2014 Ngày 5

Source link:  THÔNG BÁO Khóa Tu Bát Quan Trai Giới - Phật Nhật Sunday Tuần Đầu Tháng 1 Năm Mới 2014 Ngày 5

Phòng Thông Báo Khóa Tu Đại Chúng -- iTemple: HoPhap.Net
Phòng Thông Báo Khóa Tu Đại Chúng -- iTemple: HoPhap.Net


THÔNG BÁO KHÓA TU BÁT QUAN TRAI ĐẦU NĂM MỚI 2014

Ngày Tu Bát Quan Trai Giới

Phật Nhật Sunday Tuần Đầu Tháng 1 Năm Mới 2014 Ngày 5


Là Ngày Tu Bát Quan Trai Giới Trong Ngày Đầu Năm 2014 Dương Lịch Rất Quan Trọng
Đại Chúng Phát Nguyện Tập Hạnh
Xuất Gia Một Ngày 24 Giờ.
Thầy Phương Trượng và Thầy Trụ Trì Tu Viện Hộ Pháp Sẽ Hướng Dẫn Tu Tập.
Quý Phật Tử Hãy Nên Phát Nguyện Tụ Về Để Thọ Trì Đông Đủ.


Ðại Chúng Liễu Tri!
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát

------------------------------

Liên Lạc:

 Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Ave.,
El Monte, CA 91733
Tel.: (626) 453-0109


Ngày Này Năm Xưa: Khóa Tu Bát Quan Trai Đầu Năm 2013 và Lễ Giổ Bà Cụ Thân của Thầy Phương TrượngNamo Buddhaya - A-Di-Da Buddha Retreat -- HoPhap.Net

KHAI THỊ

Khổ hải vô biên, nếu không có thuyền từ thì không sao lên được bờ giải thoát; luân hồi mờ mịt, nếu thiếu hẳn tịnh giới thì khó mà ra khỏi cảnh tối tăm. Chính chư Phật cũng nhờ giới mà thành chánh quả. Bất luận đại thừa, tiểu thừa, thế gian hay xuất thế gian không ai là không thọ trì giới pháp mà được hưởng quả an vui. Ngặt nỗi hàng tại gia bị trần lụy đoanh vây, không thể chung thân theo dõi! Vì thế đức Như Lai phương tiện chế ra giới pháp này dạy cho hàng tại gia mỗi tháng gặp ngày trai phải một ngày một đêm thọ trì. Công đức của giới bát quan trai này, nó là tịnh nhơn vô lậu hơn tất cả phước báo nhơn thiên và là con đường thẳng đến đạo quả vô thượng bồ đề.

BÁT QUAN TRAI GIỚI

Ý Nghĩa:Khóa Tu Bát Quan Trai Giới <--- Clickable link


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét