Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Buddhism Halloween -- Phật Giáo Trong Lễ Hội Hóa Trang Tại Hoa Kỳ

Buddhism Halloween Day in the USA

Phật Giáo Trong Lễ Hội Hóa Trang Tại Hoa Kỳ

Buddhism in Halloween at Tu Vien Ho Phap Monastery, Los Angeles

Không đơn thuần như một Lễ Hội Hóa Trang bình thường mà một Sứ Mệnh Truyền  Giáo vào Xã Hội Tây Phương, Thượng Tọa Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp trong  Pháp phục hiện tướng Đức Địa Tạng Bồ Tát đi giáo hóa chúng sinh trong ngày lễ "Ma Quỷ" Halloween tại Hoa Kỳ

Những tấm hình nói lên cả một lòng từ ... "Kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu."

Mời Pháp hữu bấm vào link bên dưới để xem các hình ảnh rất đặc biệt này và vui theo công đức:

Hình Ảnh (1) Ngày Lễ Hội Ma Quỷ tại Hollywood Hoa Kỳ Ngài Địa Tạng Bồ Tát  Hóa Duyên độ chúng sinh sớm giác ngộ thành Phật

Hình Ảnh (2) Ngày Lễ Hội Ma Quỷ tại Hollywood Hoa Kỳ Ngài Địa Tạng Bồ Tát Hóa Duyên độ chúng sinh sớm giác ngộ thành Phật

Source link:  https://www.facebook.com/hophap

 

Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Đồng sanh về Tịnh độ.
Namo A-Di-Đà Buddha

Thank you.

 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét