Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Hình ảnh cảm động trong đêm Tiệc Gây Quỹ Hoằng Pháp năm 2013 vừa qua tại Tu Viện Hộ Pháp


Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt tại El Monte, Tiểu Bang California:

Đêm Tiệc Chay Gây Quỹ Hoằng Pháp 2013-2014 của Tu Viện Hộ Pháp

Thân mời quý thiện hữu tri thức xem các hình ảnh thân thương cảm động trong đêm Tiệc Gây Quỹ Hoằng Pháp năm 2013 vừa qua tại Tu Viện Hộ Pháp.

(Hoan hỷ bấm vào 2 links dưới để xem hình)

Hình Ảnh (1) Phật Sự Đặc Biệt 2013 Đêm Tiệc Chay Gây Qũy Hoằng Pháp của Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles - USA

Hình Ảnh (2) Phật Sự Đặc Biệt 2013 Đêm Tiệc Chay Gây Qũy Hoằng Pháp của Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles - USA

A Buddhist Lotus For You and Thank You For Being With Us

Thư Cảm Niệm Công Đức Tiệc Chay Gây Quỹ Hoằng Pháp 2013 Hoàn Mãn của Tu Viện Hộ Pháp

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma-Ha-Tát -- www.HoPhap.Net

Thank you

Thấy và nghe xin hoan hỷ vui theo công đức này!

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc


--
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét