Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Phóng Sự Hình Ảnh Sinh Hoạt Khóa Tu Học Phật Pháp Châu Âu Kỳ Thứ 25 tại Turku - Phần Lan

 

Đức Diệu Tường -- E-Temple HoPhap.Net Press
Đức Diệu Tường -- E-Temple HoPhap.Net Press
Khóa Tu Học Phật Pháp Châu Âu Kỳ Thứ 25 tại Turku - Phần Lan

Source link --> Phóng Sự Hình Ảnh Sinh Hoạt Khóa Tu Học Phật Pháp Châu Âu Kỳ Thứ 25 tại Turku - Phần Lan

Hình: Thích Quảng Đạo - Chùa Khánh Anh, Pháp Quốc

Kiếp này là kiếp sau cùng rồi! Chúng con xin phát nguyện vãng sinh.

Cúi xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ.

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Thấy và nghe xin hoan hỷ vui theo công đức này!

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét