Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh không?-- HT. Thích Thánh Nghiêm


Cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh không?-- HT. Thích Thánh Nghiêm

Giảng Đường E-Temple: HoPhap.Net
Giảng Đường E-Temple: HoPhap.Net
Cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh không?

Phật giáo tin cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh. Thế nhưng, tác dụng ấy có giới hạn nhất định.

Cầu siêu chỉ là một sức mạnh thứ yếu, không phải là sức mạnh chủ yếu. Vì thời gian chủ yếu để tu thiện, làm thiện là thời gian khi người đang còn sống. Sau khi người chết rồi, chính người sống tổ chức lễ cầu siêu cho người chết và hồi hướng công đức tu thiện, làm thiện của mình cho người chết.

Kinh Địa Tạng cho biết ....(Bấm vào đọc tiếp) -->  siêu độ của vong linh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét