Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Hôm Nay Ngày Mùng 5 Tháng 5 Âm Lịch Thầy Con Hái Thuốc Chưa Về

Source link ---> Hôm Nay Ngày Mùng 5 Tháng 5 Âm Lịch Thầy Con Hái Thuốc Chưa Về

Namo Master Medicine Buddha - HoPhap.Net

Nam Mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát

_/|\_

Hôm Nay Ngày Mùng 5 Tháng 5 Âm Lịch

Thầy Phương Trượng Chúng Con Đi Hái Thuốc Chưa Về ...

Ngày Mùng 5 Tháng 5 Âm lịch hôm nay trước khi Sư Ông xuống núi cứu giúp những mãnh đời đau khổ của các chúng sinh hữu duyên, Sư Ông đi hái thuốc để sử dụng trọn một năm.

_/|\_

- Đại chúng liễu tri-

===================================

Xin Kính Chào Pháp hữu

===========

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện Hộ Pháp "trên không gian,"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét