Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Hình Ảnh Thiêng Liêng Cảm Động Lễ Thượng Cờ Đầu Năm Tại Tu Viện Hộ Pháp

Lễ Thượng Cờ Đầu Năm 2013 Thật Thiêng Liêng Cảm Động tại Tu Viện Hộ Pháp

Hình Ảnh Thiêng Liêng Cảm Động Lễ Thượng Cờ Đầu Năm Tại Tu Viện Hộ Pháp

For Buddha and Country -- www.HoPhap.Net

For Buddha and Country!

Mời bạn bấm vào xem hết những hình ảnh ---> Lễ Thượng Cờ Đầu Năm 2013 Thật Thiêng Liêng Cảm Động tại Tu Viện Hộ Pháp

E-Temple: www.HoPhap.Net

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay, nhưng khi rộng ra thì lượng bằng châu sa giới chu vi lớn bằng tận cùng của hư không giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét