Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Tu Viện Hộ Pháp thành kính chúc mừng sinh nhật đến hết thảy Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử có chung các ngày sinh nhật trong ngày 27 tháng 8.

Happy Birthday to You!

From www.hophap.org

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và kính thưa Đại chúng

--- Thượng Tọa Thích Tuệ Uy, Viện Trưởng Tu Viện Hộ Pháp ---

 
Happy Birthday To You, Venerable Monks/Nuns/Buddhists!

Tu Viện Hộ Pháp thành kính chúc mừng sinh nhật đến hết thảy Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử có ngày sinh nhật hôm nay ngày 27 tháng 8.

Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh đã sanh, đang sanh, hoặc sẽ sanh trong ngày hôm nay được mọi sự an vui trong ánh hào quang chư Phật và thành tựu mọi sở nguyện như ý.

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc


Ban Hoằng Pháp E-Temple: HoPhap.Net


Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
Phone: 1(626) 453-0109

E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================

Thank you.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét