Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

ợng Tọa Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp Thiền Toạ Trên Đỉnh Núi Stone Mountain 2012

Thượng Tọa Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp Thiền Toạ Trên Đỉnh Núi Stone Mountain 2012

http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=54&759=3273&59615=4

Ven. Master Thich Tue Uy, Abbot of E-Temple: HoPhap.Net

 

Vô lượng kiếp kiếp sinh tử luân hồi,

Trôi lăn trong sáu nẻo, khổ không nói hết nên lời…

Kiếp nay là kiếp sau cùng rồi của chúng con.

Chúng con xin phát nguyện vãng sinh,

Cuối xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ,

Nam-mô A-Di-Đà Phật.

Link:Hình ảnh Thượng Tọa Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp Thiền Toạ Trên Đỉnh Núi Stone Mountain 2012

http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=54&759=3273&59615=4

 
E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét