Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Tuyệt Tác 88 Hoá Thân Phật & Bồ Tát Theo Đại Bi Thần Chú.88 Hóa Thân Phật & Bồ Tát Theo Đại Bi Thần Chú

Source link ---> 
Tuyệt Tác 88 Hoá Thân Phật & Bồ Tát Theo Đại Bi Thần Chú.


Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ ra
Nam mô a rị da
bà lô yết đế thước bác ra da


ma ha ca lô ni ca da

tát bàn ra phạt duệ


bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà
nam mô na ra cẩn trì
tát bà a tha đậu thâu bằng


đát điệt tha
án a bà lô hê

ca ra đế

ma ha bồ đề tát đỏa
tát bà tát bà
ma ra ma ra
ma hê ma hê rị đà dựng
cu lô cu lô yết mông
độ lô độ lô phạt xà da đế
ma ha phạt xà ra đế

địa rị ni


thước bàn ra dạ
ta bà ha-
Niệm Phật Một Câu Phước Sinh Vô Lượng,
Lễ Phật Một Lễ Tội Diệt Hà Sa.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét