Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Hôm Nay Phật Nhật Sept. 4, 2011: Khóa Tu Bát Quan Trai Giới Hằng Tháng tại Tu Viện Hộ Pháp

Kính chuyển thông báo 'nhắc nhở' (reminder) đến với Gia Đình Sợi Nắng và quý Đạo hữu Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp về buổi Thọ Bát Quan Trai Phật Nhật September 4, 2011

 

Xin Ðại Chúng Liễu Tri!

Xin Ðại Chúng Liễu Tri!

Cơn Vô Thường Nhanh Chóng, Đừng Chờ Bị Bác Sĩ Phán Chúng Ta Rằng: "Mạng Sống Không Còn Giữ Được Nữa Rồi!" Lúc Đó Mới Phát Tâm Tu, E Sẽ Không Kịp!  Ðại Chúng Hãy Nên Dũng Mãnh Dứt Trừ Các Chướng Nạn, Lánh Xa Kẻ Xấu Ác Đang Làm Chướng Ngại Ngày Tu Thường Kỳ Qui Định Của Chúng Ta! Hãy Tinh Tấn Phát Nguyện Về Đạo Tràng Thọ Trì Giới Pháp Đông Đủ.   Đặc biệt, quý Vị Phật tử ở vùng Orange County nhớ trở về tham dự khóa tu thường kỳ Phật Nhật Tuần Đầu Tháng của Tu Viện Hộ Pháp
Xin Ðại Chúng Liễu Tri!

 

Thượng Tọa Tuệ-Uy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp sẽ truyền giới Bát Quan Trai cho tất cả chúng ta trong ngày TBQT: "Một ngày tu học ở cõi Ta Bà bằng 100 năm ở cõi Phạm Thiên".  Xin đừng bỏ lở cơ hội trồng hạt giống lành để dành mai sau.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét