Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

In Buddha We Trust -- AI ĐỦ TRÍ TUỆ ĐỂ BỎ BÁT KỈNH PHÁPIn Buddha We Trust -- HoPhap.net

In Buddha We Trust

AI ĐỦ TRÍ TUỆ ĐỂ BỎ BÁT KỈNH PHÁP.
Tỳ kheo Thích Nhựt Chấn

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng,
Kính thưa chư vị Tăng Ni sinh thân mến!
Kính gởi TS. Nhật Từ!

Dưới đây con có đôi lời bày tỏ quan điểm của mình khi nghe bài giảng của TS. Nhật Từ về đề tài Giáo đoàn Tỳ kheo ni và Bát kỉnh pháp, ngày 11/11/2005 tại Học viện Phật giáo Việt Nam được phổ biến trên website: tusachphathoc.com. Cúi mong chư tôn thiền đức lắng nghe và xét cho ----> http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=29&759=2225&59615=4E-Temple: HoPhap.Net


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét