Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Ðại Chúng Liễu Tri: Hôm Nay Ngày 14 Tháng Tư ÂL là Ngày Sám Hối & Tụng Giới Tại Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

Buddha Hall at Tu Viện Hộ Pháp Los Angeles 2010.jpg

Hôm Nay Ngày Sám Hối & Tụng Giới Tại Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

Xin Ðại Chúng Liễu Tri!

Ðại Chúng Phát Nguyện Ăn Chay, Niệm Phật A-Di-Ðà,

Tránh Làm Các Ðiều Ác, Nên Làm Các Việc Lành

Giữ Thân Khẩu Ý Thanh Tịnh và Về Tu Viện Sám Hối & Tụng Giới.

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 78 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

www.hophap.Net


Theo về Tu Viện diệt sầu tan.  Follow me to Ho Phap Monastery, you will be happy.


May Buddha Bless You and Yours,
================
In Buddha We Trust
================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét