Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011

Tránh Ác Làm Lành và Học Hạnh Từ Bi qua Phim truyện hay - Bồ-tát Di Lặc

Lược truyện Sự tích Bồ-tát Di Lặc theo truyền thuyết Trung Hoa

Hồi đời Lục Triều, Đức Di Lặc lại ứng tích làm phó Đại sĩ ở tại Chùa Song Lâm một thời kỳ nữa. Khi Ngài ra mắt Lương Võ Đế, vua liền hỏi Ngài rằng :"Xin Đại sĩ cắt nghĩa cho quả nhơn nghe làm sao kêu là : Đạo?" Ngài liền bạch rằng: "Tâm thiệt là Đạo", tôi xin chứng nghiệm như vầy, thì bệ hạ đủ hiểu. Khi bệ hạ chưa lên ngự tại điện này, trong tâm lúc ban đầu chưa khởi niệm, bổn trí vẫn tự nhiên mà được diệu tịnh quang huy, sáng suốt hiện buổi nay, rực rỡ đến thuở trước, và đầy lấp tất cả cõi Thái hư, cái tịnh quang ấy muôn đời không sanh, vĩnh kiếp không diệt, chẳng phải Thánh mà cũng chẳng phải Phàm, không thúc phược mà cũng không giải thoát. Đó là tâm thể rất mầu nhiệm và rất vắng lặng. Ngoài cái tâm không có đạo gì riêng khác, và ngoài đạo cũng không có tâm nào phân biệt nữa, vì thế cho nên mới gọi :"tâm là đạo".

Mời Pháp lữ và các bạn đọc hết bài này & bấm vào link bên dưới để xem phim
 
-----> Sự Tích Bồ-tát Di Lặc do hãng phim Hongkong sản xuất lần đầu tiên được đưa toàn bộ lên YouTube
 
 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
E-Temple: www.HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================
 
Source:  Hội Trường Văn Nghệ & Chiếu Phim -- E-Temple www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét