Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Những cách tốt nhất vun trồng công đức trong Năm Mới Tân Mão để giải trừ nghiệp báo


Những cách tốt nhất vun trồng công đức trong Năm Mới Tân Mão để giải trừ nghiệp báo


Đầu năm theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam Phật tử Việt Nam chúng ta có rất nhiều cách để tạo phước ngoài việc hành hương Thập tự để lễ bái cúng dường Tam Bảo gieo duyên tác phước v.v... xem trong bản 51 điều thiện cần vun trồng công đức.  (phía dưới)


Các Phật giáo khác thì Phật tử họ làm sao?

 Theo truyền thống Phật tử bên Phật Giáo Nam Tông thì cụ thể có những cách vun trồng công đức như sau, theo thứ tự:

                    1. Xuất gia, thọ đại giới.

                    2. Góp tiền của công sức xây chùa.

                    3. Có một con trai đi tu, xuất gia làm sư.

                    4. Hành hương các chùa Phật Giáo khắp cả nước.

                    5. Đóng góp sửa chùa.

                    6. Cúng thực phẩm hàng ngày cho các vị sư/thầy, và cho các ngày lễ vía Phật.

                    7. Trở thành một sa di.

                    8. Vào chùa tu các ngày lễ quan trọng, và giữ bát quan trai giới trong 24 giờ (và trong các Ngày Thập Trai).

                    9. Giữ 5 giới trong mọi thời (và tiếp tục tinh tấn tu học rồi tiến lên thọ thập thiện giới, Bồ Tát Giới tại gia)

   Đọc kỹ, các điều trên cũng tập trung vào ba căn bản:  http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=29&759=1818&59615=4


=================================

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để chứng đắc và hóa sinh về cõi Phật An Lạc ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 Tỳ kheo Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian"
Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

================
In Buddha We Trust
================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét