Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Sứ Mệnh Của Tu Viện Hộ Pháp - Mission Statement


TU VIEN HO PHAP MONASTERY

Tu_Vien_Ho_Phap_Monastery
Sứ Mệnh Của Tu Viện Hộ Pháp - Mission Statement


TU VIEN HO PHAP MONASTERY

In Buddha We Trust


Quồc Kỳ Phật Giáo Việt Nam

Đức Diệu Tường

TU VIEN HO PHAP MONASTERY

The specific purpose of TU VIEN HO PHAP MONASTERY is TO PROVIDE COMFORT AND SUPPORT IN ACCORDANCE WITH THE TEACHING OF BUDDHISM. TO ENCOURAGE LOYALTY IN DEFENSE OF COUNTRY, PEOPLE AND DHARMA.

TU VIEN HO PHAP MONASTERY accomplishes its mission by:

 Providing comfort and support for those who are despondent about work or family.

 Providing comfort and support for those who have doubts about their career or marriage.

 Providing comfort and support for those having difficulties in their marriage.

 Providing comfort and support following the birth of a child.

 Providing comfort and support for those who are misbehaving or unusually obsessed.

 Providing comfort and support for those who feel they have been treated unfairly.

 Providing comfort and support for those who have doubts about a mate or career.

 Providing comfort and support for those who are facing surgical operation.

 Providing comfort and support for those who are adjusting to physical handicap.

 Providing comfort and support for those who have worries about drinking or drug abuse.

 Providing comfort and support for those who have relatives abusing alcohol and or drugs.

 Providing comfort and support for those who are under mobilization or deployment.

 Providing comfort and support for relative despondent following the death of a loved one.

 Providing comfort and support for loved ones who are ill and perhaps facing death.

TU VIEN HO PHAP MONASTERY has been recognized and acclaimed nationally as an institution providing leadership and services to the Vietnamese Buddhist Community. Our programs include counseling, youth & elder support refugee resettlement, immigration support services, employment and assimilation...Vu Lan, Phat Dan, and Tet (Religious) Festivals...

 Hoa Dâng Cúng Phật

Muốn phát tâm tu học thêm những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Tu Viện Hộ Pháp tại 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,
để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 3 days/week: Friday, Saturday, & Sunday night

điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
 
Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc
 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét