Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Bài Tụng Kính Mừng Ngày Phật Thành ĐạoTỤNG BÀI Ý NGHĨA NGÀY THÀNH ĐẠO

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Chúng con cung kính nghe rằng:
Núi Tuyết tu nhơn,
Khổ hạnh sáu năm quả mãn;
Sao Mai ứng dạng,
Hân hoan muôn đức công thành!
Một Đức Phật giáng sanh,
Muôn loài hưởng phước!
Nay thời đệ tử chúng con,
Cung kính quỳ trước Phật đường,
Chí thành dâng lên pháp cúng,
Kinh diên tán tụng,
Lễ nhạc ca dương,
Năm nén tâm hương,
Một diên thánh lễ
Cúng dường đấng từ bi cứu thế
Tôn vinh ngôi trí tuệ siêu trần
Giữa lúc:
Cỏ hoa hoan hỷ muôn phần,
Người, vật thiết tha một dạ.
Vì nhờ ngày Phật thành đạo
Pháp âm quảng bá,
Gọi hồn thế giới ba ngàn,
Vì nghĩ thuở: Phật nhựt phổ quang,
Soi sáng nước non tám vạn
Trước đài nhất tâm qui mạng
Trên toạ bách bảo chứng minh
Nhớ một thuở xa xưa,
Tại thành Tỳ La Vệ
Một Bồ Tát xuất thế
Con vua Tịnh Phạn Vương
Ôm ấp một tình thương
Cứu muôn loài đau khổ
Bỏ ngai vàng quốc độ,
Vào núi Tuyết tu hành
Vì thệ nguyện độ sanh
Sống sáu năm khổ hạnh
Thế rồi trong đêm lạnh
Dưới gốc cây Bồ đề
Người hạ một lời thề
Quyết không rời bảo tọa,
Nếu không thành đạo quả
Chẳng rờikhổi nơi đây
Các ma vương bủa vây
Tất cả đều hàng phục
Dứt sạch mọi tham dục,
Thấy ánh sáng sao Mai,
Lúc ấy độ canh hai,
Tâm hồn đều trong sáng,
Người liền tuyên lời phán:
"Rằng rất là lạ thay,
Không một ai biết hay,
Muôn loài có Phật tánh,
Ta nay đã thành Thánh,
Chúng sanh Thánh sẽ thành,
Vì tất cả chúng sanh,
Đều có các đức tướng
Cùng trí tuệ vô thượng,
Của các đấng Như Lai,
Trong quá khứ vị lai,
Muôn đời mới xuất hiện:
Tin vui truyền non biển,
Nước Ấn Độ bao la,
Rằng Thái tử Đạt Đa,
Thuộc dòng vua họ Thích,
Sau bao năm ẩn tích,
Tìm đạo để cứu đời,
Đã tuyên bố mấy lời
Thành Chánh Đẳng Chánh Giác
Trời người đều hoan lạc
Đến rải hoa cúng dướng,
Cùng thiên nhạc thiên hương,
Xin Pháp Vương thuyết pháp
Nhưng người chưa vội đáp,
Vì thấy đạo thâm huyền
Không thể được vội truyền,
Pháp thiêng của chư Phật
Thế rồi Ngài nhập thất,
Trong hai mốt ngày liền,
Quan sát các nhơn duyên,
Cùng với các phương tiện,
Nhớ lại lời thề nguyện,
Người đứng dậy ra đi,
Trong trí thường nghĩ suy
Về năm người bạn cũ
Người đến vườn Lộc Uyển,
Giảng đạo lý nhơn duyên,
Chỉ rõ gốc não phiền,
Từ vô minh trước hết
Đến sanh già bệnh chết,
Mười hai duyên nối liền,
Sống cuộc đời triền miên,
Với tử sanh đaukhổ,
Gốc vô minh phải nhổ,
Mới hết mọi khổ đau,
Tứ Đế đạo nhiệm mầu
Là "Khổ, Tập, Diệt, Đạo"
Từ đâu có "khổ" báo,
Từ tích "tập" khổ nhơn,
Muốn dứt (diệt) các khổ nhơn,
Cần tu "Bát thánh đạo".
Đó là người dạy bảo,
Năm Đại đức Tỳ kheo,
Khuyên các vị tuân theo,
Sẽ dứt hết sanh tử,
Vào Niết Bàn tịch xứ
Hết các thứ nghiệp khiên,
Hết tham sân "sử triền",
Sống cuộc đời giải thoát,
Với "ngã tịnh thường lạc",
Hết lưu chuyển luân hồi,
Biến khổ hết nổi trôi,
Đường mê thôi lạc lối,
Đã vào thành bất thoái,
Vui hơn các trời cao!
Kính bạch Đức Bổn Sư Từ phụ!
Nhìn lại ánh sáng sao Mai,
Nhớ thuở Bổn Sư thành đạo,
Nghĩ tới lời vàng dạy bảo,
Nhớ ngày trời đất hân hoan,
Chúng con cúi mong rằng:
Mong cho ánh đạo vàng,
Muôn thuở hào quang rạng rỡ,
Cầu cho Hoa Đàm lại nở,
Tỏa hương ngào ngạt nhơn gian,
Cầu cho đất nước bình an,
Nguyện cho nhân dân hạnh phúc,
Cúi đầu cung chúc,
Ngửa mặt ca dương,
Cha lành đoái thương,
Chứng minh gia hộ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-Tát
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát
Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-Tát

Source: http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=6&759=1746&59615=4


 Hoa Dâng Cúng Phật

Theo về Tu Viện diệt sầu tan.  Follow me to Ho Phap Monastery, you will be happy.

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

Đại Chúng trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, Sunday Evening & Sunday Noon

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail cần giúp đỡ về Phật Pháp: tuvienhophap@gmail.com.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Ðộ Ðạo Sư A-Di-Ðà Phật

Đại Hùng Bảo Điện E-Temple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét