SÁM QUI MẠNG
Sám văn âm chữ Hán 
DI SƠN THIỀN SƯ


 • Qui mạng thập phương Điều Ngự Sư
 • 演揚清淨微妙法
 • Diễn dương thanh tịnh vi diệu Pháp
 • 三乘四果解脫僧
 • Tam thừa tứ quả giải thoát Tăng
 • 願賜慈悲哀攝受
 • Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ
 • 弟子衆等
 • Đệ tử chúng đẳng
 • 自違真性
 • Tự vi chân tánh
 • 枉入迷流
 • Uổng nhập mê lưu
 • 隨生死以飄沈
 • Tùy sinh tử dĩ phiêu trầm
 • 逐色聲而貪染
 • Trục sắc thanh nhi tham nhiễm
 • 十纏十使
 • Thập triền thập sử
 • 積成有漏之因
 • Tích thành hữu lậu chi nhân
 • 六根六塵
 • Lục căn lục trần
 • 妄作無邊之罪
 • vọng tác vô biên chi tội
 • 迷淪苦海
 • Mê luân khổ hải
 • 深溺邪途
 • Thâm nịch tà đồ
 • 著我耽人
 • Trước ngã đam nhơn
 • 舉枉措直
 • Cử uổng thố trực
 • 累生業障。
 • Lũy sinh nghiệp chướng
 • 一切愆尤
 • Nhất thiết khiên vưu
 • 仰三寶以慈悲
 • Ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi
 • 瀝一心而懺悔
 • Lịch nhất tâm nhi sám hối
 • 所願能仁拯拔
 • Sở nguyện Năng Nhân chẩn bạt
 • 善友提攜
 • Thiện hữu đề huề
 • 辦煩惱之深淵
 • Xuất phiền não chi thâm uyên
 • 到菩提之彼岸
 • Đáo bồ đề chi bỉ ngạn
 • 此世福基命位
 • Thử thế phước cơ mạng vị
 • 各願昌隆
 • Các nguyện xương long
 • 來生智種靈苗。
 • Lai sinh trí chủng linh miêu
 • 同希增秀。
 • Đồng hi tăng tú
 • 生逢中國。
 • Sinh phùng trung quốc
 • 長遇明師。
 • Trưởng ngộ minh sư
 • 正信出家。
 • Chánh tín xuất gia
 • 童真入道。
 • Đồng chân nhập đạo
 • 六根通利。
 • Lục căn thông lợi
 • 三業純和。
 • Tam nghiệp thuần hòa
 • 不染世緣。
 • Bất nhiễm thế duyên
 • 常修梵行。
 • Thường tu phạm hạnh
 • 執持禁戒。
 • Chấp trì cấm giới
 • 塵業不侵。
 • Trần nghiệp bất xâm
 • 嚴護威儀。
 • Nghiêm hộ oai nghi
 • 蜎飛無損。
 • Quyên phi vô tổn
 • 不逢八難。
 • Bất phùng bát nạn
 • 不缺四緣。
 • Bất khuyết tứ duyên
 • 般若智以現前。
 • Bát nhã trí dĩ hiện tiền
 • 菩提心而不退。
 • Bồ đề tâm nhi bất thối
 • 修習正法。
 • Tu tập chánh pháp
 • 了悟大乘。
 • Liễu ngộ đại thừa
 • 開六度之行門。
 • Khai lục độ chi hạnh môn
 • 越三衹之劫海。
 • Việt tam kì chi kiếp hải
 • 建法幢於處處。
 • Kiến pháp tràng ư xứ xứ
 • 破疑網於重重。
 • Phá nghi võng ư trùng trùng
 • 降伏眾魔。
 • Hàng phục chúng ma
 • 紹隆三寶。
 • Thiệu long Tam Bảo
 • 承事十方諸佛。
 • Thừa sự thập phương chư Phật
 • 無有疲勞。
 • Vô hữu bì lao
 • 修學一切法門。
 • Tu học nhất thiết pháp môn
 • 悉皆通達。
 • Tất giai thông đạt
 • 廣作福慧。
 • Quảng tác phước huệ
 • 普利塵沙。
 • Phổ lợi trần sa
 • 得六種之神通。
 • Đắc lục chủng chi thần thông
 • 圓一生之佛果。
 • Viên nhất sinh chi Phật quả
 • 然後不捨法界。
 • Nhiên hậu bất xả pháp giới
 • 遍入塵勞。
 • Biến nhập trần lao
 • 等觀音之慈心。
 • Đẳng Quán Âm chi từ tâm
 • 行普賢之願海。
 • Hành Phổ Hiền chi nguyện hải
 • 他方此界。
 • Tha phương thử giới
 • 逐類隨形。
 • Trục loại tùy hình
 • 應現色身。
 • Ứng hiện sắc thân
 • 演揚妙法。
 • Diễn dương diệu pháp
 • 泥犁苦趣。
 • Nê lê khổ thú
 • 餓鬼道中。
 • Ngạ quỉ đạo trung
 • 或放大光明。
 • Hoặc phóng đại quang minh
 • 或現諸神變。
 • Hoặc hiện chư thần biến
 • 其有見我相。
 • Kì hữu kiến ngã tướng
 • 乃至聞我名。
 • Nãi chí văn ngã danh
 • 皆發菩提心。
 • Giai phát bồ đề tâm
 • 永出輪迥苦。
 • Vĩnh xuất luân hồi khổ
 • 火鑊冰河之地。
 • Hỏa hoạch băng hà chi địa
 • 變作香林。
 • Biến tác hương lâm
 • 飲銅食鐵之徒。
 • Ẩm đồng thực thiết chi đồ
 • 化生淨土。
 • Hóa sanh tịnh độ
 • 披毛戴角。
 • Phi mao đới giác
 • 負債含怨。
 • Phụ trái hàm oan
 • 盡罷辛酸。
 • Tận bãi tân toan
 • 鹹沾利樂。
 • Hàm triêm lợi lạc
 • 疾疫世而現為藥草。
 • Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo
 • 救療沈痾。
 • Cứu liệu trầm kha
 • 饑饉時而化作稻粱。
 • Cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương
 • 濟諸貪餒。
 • Tế chư bần nổi
 • 但有利益。
 • Đản hữu lợi ích
 • 無不興崇。
 • Vô bất hưng sùng
 • 次期界世冤親。
 • Thứ kì lũy thế oan thân
 • 現存眷屬。
 • Hiện tồn quyến thuộc
 • 出四生之汩沒。
 • Xuất tứ sinh chi khốt một
 • 捨萬劫之愛纏。
 • Xả vạn kiếp chi ái triền
 • 等與含生。
 • Đẳng dữ hàm sinh
 • 齊成佛道。
 • Tề thành Phật đạo
 • 虛空有盡。
 • Hư không hữu tận
 • 我願無窮。
 • Ngã nguyện vô cùng
 • 情與無情。
 • Tình dữ vô tình
 • 同圓種智。
 • Đồng viên chủng trí
 • 怡山發願文
 • 歸命十方調御師
 • Kính lạy chư Phật khắp mười phương
 • 演揚清淨微妙法
 • Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh
 • 三乘四果解脫僧
 • Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả
 • 願賜慈悲哀攝受
 • Rủ lòng từ bi xin chứng giám
 • 弟子衆等
 • Đệ tử chúng con
 • 自違真性
 • (Từ đời vô thỉ) Xa rời chân tánh
 • 枉入迷流
 • Trôi giạt sông mê
 • 隨生死以飄沈
 • Xuôi theo sinh tử để nổi chìm
 • 逐色聲而貪染
 • Đuổi bám sắc thanh mà đắm nhiễm
 • 十纏十使
 • Mười triền mười sử
 • 積成有漏之因
 • Chứa thành hữu lậu nghiệp nhân
 • 六根六塵
 • Sáu căn sáu trần
 • 妄作無邊之罪
 • Gây nên vô biên tội cấu
 • 迷淪苦海
 • Mê man bể khổ
 • 深溺邪途
 • Lún mãi đường tà
 • 著我耽人
 • Chấp chặt ngã nhân
 • 舉枉措直
 • Bỏ ngay làm quấy
 • 累生業障。
 • Bao đời nghiệp chướng
 • 一切愆尤
 • Chồng chất lỗi lầm
 • 仰三寶以慈悲
 • Ngưỡng mong trên Tam Bảo từ bi
 • 瀝一心而懺悔
 • Chúng con tâm thành xin sám hối
 • 所願能仁拯拔
 • Cúi mong đức Năng Nhân cứu vớt
 • 善友提攜
 • Nhờ bạn lành dìu dắt dẫn đường
 • 辦煩惱之深淵
 • Ra khỏi vực thẳm mê lầm
 • 到菩提之彼岸
 • Thẳng đến bến bờ giác ngộ
 • 此世福基命位
 • Đời này vun bồi phước đức
 • 各願昌隆
 • Huệ mạng un đúc cao dầy
 • 來生智種靈苗。
 • Kiếp sau trở lại làm người
 • 同希增秀。
 • Dòng giống minh linh trí tuệ
 • 生逢中國。
 • Sinh ngay vùng trung châu đại quốc
 • 長遇明師。
 • Lớn lên được gặp bậc minh sư
 • 正信出家。
 • Do tâm chánh tín xuất gia
 • 童真入道。
 • Ở tuổi đồng chân vào Đạo
 • 六根通利。
 • Sáu căn thông mẫn
 • 三業純和。
 • Ba nghiệp thuần hòa
 • 不染世緣。
 • Không nhiễm chuyện đời
 • 常修梵行。
 • Thường hành phạm hạnh
 • 執持禁戒。
 • Giữ gìn giới luật
 • 塵業不侵。
 • Không dính nghiệp trần
 • 嚴護威儀。
 • Nghiêm cẩn oai nghi
 • 蜎飛無損。
 • Không hại sinh vật
 • 不逢八難。
 • Không gặp tám nạn
 • 不缺四緣。
 • Không thiếu bốn duyên
 • 般若智以現前。
 • Trí tuệ bát nhã hiện tiền
 • 菩提心而不退。
 • Tâm bồ đề không thối chuyển
 • 修習正法。
 • Tu tập chánh pháp
 • 了悟大乘。
 • Tỏ ngộ Đại thừa
 • 開六度之行門。
 • Mở cửa sáu pháp qua bờ
 • 越三衹之劫海。
 • Vượt qua a tăng kì kiếp
 • 建法幢於處處。
 • Dựng pháp tràng khắp chốn
 • 破疑網於重重。
 • Phá lớp lớp lưới nghi
 • 降伏眾魔。
 • Dẹp tan hết tà ma
 • 紹隆三寶。
 • Sáng ngời ngôi Tam Bảo
 • 承事十方諸佛。
 • Phụng thờ mười phương chư Phật
 • 無有疲勞。
 • Không mỏi mệt nản lòng
 • 修學一切法門。
 • Tu học tất cả pháp môn
 • 悉皆通達。
 • Nghĩa nhiệm mầu thông suốt
 • 廣作福慧。
 • Dùng phước đức trí tuệ
 • 普利塵沙。
 • Làm lợi ích mọi loài
 • 得六種之神通。
 • Chứng đủ sáu thần thông
 • 圓一生之佛果。
 • Một đời tròn quả Phật
 • 然後不捨法界。
 • Rồi không bỏ lìa pháp giới
 • 遍入塵勞。
 • Hiện vào khắp cõi trần lao
 • 等觀音之慈心。
 • Trải rộng lòng từ như đức Quán Âm
 • 行普賢之願海。
 • Theo gương đức Phổ Hiền đại nguyện
 • 他方此界。
 • Phương này cõi nọ
 • 逐類隨形。
 • Tùy loại theo hình
 • 應現色身。
 • Ứng hiện sắc thân
 • 演揚妙法。
 • Tuyên dương diệu pháp
 • 泥犁苦趣。
 • Địa-ngục Ngạ-quỉ
 • 餓鬼道中。
 • Khổ sở triền miên
 • 或放大光明。
 • Hoặc chiếu ánh sáng tới nơi
 • 或現諸神變。
 • Hoặc hiện phép thần biến hóa
 • 其有見我相。
 • Những ai thấy hình tướng
 • 乃至聞我名。
 • Hoặc nghe đến tên con
 • 皆發菩提心。
 • Đều phát tâm bồ đề
 • 永出輪迥苦。
 • Thoát luân hồi bể khổ
 • 火鑊冰河之地。
 • Những nơi khô cằn, băng giá
 • 變作香林。
 • Đều biến thành đất tốt rừng xanh
 • 飲銅食鐵之徒。
 • Các loài ăn sắt, uống đồng
 • 化生淨土。
 • Tất cả hóa sinh về Tịnh-độ
 • 披毛戴角。
 • Vạn loại súc sinh ngu muội
 • 負債含怨。
 • Sát hại nhau do nợ, do oan
 • 盡罷辛酸。
 • Đều dứt khổ đắng cay
 • 鹹沾利樂。
 • Hưởng an vui lợi ích
 • 疾疫世而現為藥草。
 • Gặp buổi lan tràn tật dịch
 • 救療沈痾。
 • Hiện thuốc thang cứu bệnh trầm kha
 • 饑饉時而化作稻粱。
 • Gặp thời nạn đói hoành hành
 • 濟諸貪餒。
 • Hóa thóc lúa giúp nơi khốn khổ
 • 但有利益。
 • Việc lợi ích dù to hay nhỏ
 • 無不興崇。
 • Đều vì đời cứu tế ân cần
 • 次期界世冤親。
 • Nguyện nhiều kiếp kẻ oán người thân
 • 現存眷屬。
 • Cùng hiện tiền bà con quyến thuộc
 • 出四生之汩沒。
 • Thoát khỏi khổ bốn loài chìm nổi
 • 捨萬劫之愛纏。
 • Dứt dây ái muôn kiếp buộc ràng
 • 等與含生。
 • Cả đến mọi loài
 • 齊成佛道。
 • Đồng thành Phật đạo
 • 虛空有盡。
 • Hư không dù có tận
 • 我願無窮。
 • Nguyện của con không cùng
 • 情與無情。
 • Hữu tình và vô tình
 • 同圓種智。
 • Đồng tròn đầy tuệ giác