Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

Ủy Quyền Thượng Tọa Thích Pháp Tánh Làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
COUNCIL OF MANAGEMENT
CENTRAL OFFICE
4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009
 ----------

QUYẾT ĐỊNH
Ủy Quyền Thượng Tọa Thích Pháp Tánh Làm Trưởng Ban Tổ Chức
Đại Lễ Phật Đản Chung Phật Lịch 2562, Dương Lịch 2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-       Chiếu Điều 16 về Thành Phần, Nhiệm VụQuyền Hạn của Hội Đồng Điều Hành của Quy Chế GHPGVNTNHK được Đại Hội Khoáng Đại Thành Lập GHPGVNTNHK thông qua vào ngày 20 tháng 9 năm 2008 tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ, và Quy Chế được Tu Chính trong Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II Nhiệm Kỳ III (2016-2020) được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont, Thành Phố Fremont, California, Hoa Kỳ vào các ngày từ 10 đến 12 tháng 6 năm 2016;
-       Chiếu Điều 6 của Quyết Nghị của Đại Hội Thường Niên Lần Thứ 1 Nhiệm Kỳ III về việc ủy quyền Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trụ Trì Chùa Khánh Hỷ, làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Phật Lịch 2562 tại Miền Nam California vào ngày 20 tháng 5 năm 2018;
-       Chiếu nhu cầu Phật sự;

Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nay
Quyết Định

1-    Ủy quyền Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Trụ Trì Chùa Khánh Hỷ, làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Phật Lịch 2562 tại Miền Nam California, Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 5 năm 2018;
2-    Thượng Tọa Thích Pháp Tánh chiếu Quyết Định thi hành;
3-    Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ Thành Viên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, các Tự Viện, Tu Viện, Niệm Phật Đường, Tịnh Xá xin hoan hỷ toàn tâm toàn lực hỗ trợ cho Phật sự tổ chức Đại Lễ Phật Đản Chung Phật Lịch 2562 tại Miền Nam California được thành tựu viên mãn;
4-    Quyết Định này có hiệu lực từ ngày ký.

Santa Ana, ngày 10 tháng 7 năm 2017
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
Chủ Tịch
Sa Môn Thích Tín Nghĩa

Nơi nhận:
-       Chư tôn túc Trưởng Lão Chứng Minh GHPGVNTNHK để “kính thẩm tường,”
-       Hội Đồng Giáo Phẩm để “kính thẩm tường,”
-       Hội Đồng Điều Hành để “tri hành,”
-       Thượng Tọa Thích Pháp Tánh để “thi hành,”
-       Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ để “tri hành,”
-       Hồ sơ lưu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét