Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

PHẬT NÓI KINH PHƯỚC ĐỨC - Discourse on Happiness

Namo Sakya Muni Buddha - www.HoPhap.Net
E-Temple: www.HoPhap.Net
PHẬT NÓI KINH PHƯỚC ĐỨC
(Sa-môn Thích Tuệ Uy thỉnh Kinh tại nơi Đức Phật Thích-Ca  Đản Sanh Vườn Lumbini, Nepal, 1996)

Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế-Tôn còn cư ngụ gần thành Xá-Vệ, tại Tu Viện Cấp-Cô-Độc, trong vườn cây của Thái-Tử Kỳ-Đà.  Hôm đó, vào đêm khuya, có một vị Trời hiện xuống thăm Ngài; hào quang và vẻ đẹp của vị Trời làm sáng cả vườn cây.  Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị

Trời này xin tham vấn Phật bằng một bài kệ:

“Trời và người thao thức
Muốn biết về phước đức
Để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy.”

Và sau đây là lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy:

Lánh xa kẻ xấu ác
Được thân cận người hiền,
Tôn kính bậc đáng kính
Là phước đức lớn nhất.

Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành,
Được đi trên đường chánh
Là phước đức lớn nhất.

Có học, có nghề hay
Biết hành trì giới luật,
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức lớn nhất.

Được cung phụng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình,
Được hành nghề thích hợp
Là phước đức lớn nhất.

Sống ngay thẳng, bố thí
Giúp quyến thuộc thân bằng,
Hành xử không lỗi lầm
Là phước đức lớn nhất.

Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn,
Không bỏ dịp học đạo
Là phước đức lớn nhất.

Biết kiên trì, phục thiện,
Thân cận giới xuất gia
Dự Pháp đàm học hỏi
Là phước đức lớn nhất.

Sống tinh cần, tỉnh thức,
Học chân lý nhiệm mầu,
Thực chứng được Niết-bàn
Là phước đức lớn nhất.

Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề ô nhiễm,
Phiền não hết, an nhiên
Là phước đức lớn nhất.

Ai sống được như thế
Đi đâu cũng an toàn,
Tới đâu cũng vững mạnh
Phước đức của tự thân.

Sau đó vị Trời vâng lời lãnh thọ.  Lễ Phật và lui ra.

Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

===========================


Discourse on Happiness


I heard these words of the Buddha one time when the Lord was living in the vicinity of Savatthi at the Anathapindika Monastery in the Jeta Grove. Late at night, a deva appeared whose light and beauty made the whole Jeta Grove shine radiantly. After paying respects to the Buddha, the deva asked him a question in the form of a verse:

“Many gods and men are eager to know
what are the greatest blessings
which bring about a peaceful and happy life.
Please, Tathagata, will you teach us?”

(This is the Buddha’s answer):

“Not to be associated with the foolish ones,
to live in the company of wise people,
honoring those who are worth honoring —
this is the greatest happiness.

“To live in a good environment,
to have planted good seeds,
and to realize that you are on the right path —
this is the greatest happiness.

“To have a chance to learn and grow,
to be skillful in your profession or craft,
practicing the precepts and loving speech —
this is the greatest happiness.

“To be able to serve and support your parents,
to cherish your own family,
to have a vocation that brings you joy —
this is the greatest happiness.

“To live honestly, generous in giving,
to offer support to relatives and friends,
living a life of blameless conduct —
this is the greatest happiness.

“To avoid unwholesome actions,
not caught by alcoholism or drugs,
and to be diligent in doing good things —
this is the greatest happiness.

“To be humble and polite in manner,
to be grateful and content with a simple life,
not missing the occasion to learn the Dharma —
this is the greatest happiness.

“To persevere and be open to change,
to have regular contact with monks and nuns,
and to fully participate in Dharma discussions —
this is the greatest happiness.

“To live diligently and attentively,
to perceive the Noble Truths,
and to realize Nirvana —
this is the greatest happiness.

“To live in the world
with your heart undisturbed by the world,
with all sorrows ended, dwelling in peace —
this is the greatest happiness.

“For he or she who accomplishes this,
unvanquished wherever she goes,
always he is safe and happy —
happiness lives within oneself.”

Mahamangala Sutta, Sutta Nipata 1


Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát
Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạtNguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành


Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo NghiệpNguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét