Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Chùa Khánh Anh Evry thiết lập đàn tràng Niệm Phật Quán Thế Âm vào ngày 23-24/03/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh
Evry, le 06 mars 2017
Lễ Hội Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Âm Bồ Tát đấng mẹ hiền
Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên
Ứng thân diệu dụng vô cùng tận
Đại nguyện từ bi rải mọi miền.

Kính thưa quý bà con phật tử gần xa,
19 tháng 02 âm lịch, Ngày Tưởng Niệm Ân Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Thị Hiện Đản Sanh, với bản nguyện đem an vui đến mọi loài, dứt hết khổ cho chúng sanh và cuối cùng dẫn dắt hàm linh đồng thành Phật Đạo.
Chúng ta được an lành trong cuộc sống hôm nay, âu cũng nhờ nương tựa lòng từ bi vô biên của Ngài. Sự nương tựa ấy chính là Hồng Danh của Ngài, mà chúng ta hằng niệm tưởng. Trong Kinh Phổ Môn ghi rằng : Phật bảo ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát : "Thiện-nam-tử ! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não, nghe Quán-Thế-Âm Bồ-Tát này một lòng xưng danh Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều đặng giải thoát.”
Nhân dịp Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Đản Sanh, tại bổn tự Chùa Khánh Anh Evry thiết lập đàn tràng Niệm Phật Quán Thế Âm vào ngày thứ sáu đến thứ bảy 23-24/03/2017.
Dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Thông Trí Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT Vụ GHPGVNTN Âu ChâuĐại Đức Thích Pháp Quang trụ trì chùa Vạn Hạnh tại Odense nước Đan Mạch.

Chương trình Lễ Hội Quan Âm tại Chùa Khánh Anh Evry :
 

Thứ sáu 24/2-2017
20h00 : Khai thị
21h00 : Lạy Kinh Ngũ bách danh (100 lạy)

Thứ bảy 25/2-2017
06h00 : Công phu khuya. Lạy Kinh Ngũ bách danh (150 lạy)
08h00 : Điểm tâm
09h00 : Khai mạc Lễ Hội Quan Âm
  Khai Kinh Phổ Môn
            Lạy Kinh Ngũ bách danh (125 lạy)
12h00 : Ngọ trai
13h30 : Tụng Chú Đại Bi (21 biến)
14h45 : Thời Thuyết Pháp
16h30 : Lạy Kinh Ngũ bách danh (125 lạy).
  Công phu chiều
18h00 : Vãn thực
19h00 : Lễ hoa đăng. - Hoàn mãn.
 

Thay mặt bổn tự kính mời toàn thể quý bà con phật tử gần xa, tranh thủ dành thời gian quý báu, trở về đạo tràng Khánh Anh tại Evry vào thời gian đã ấn định trên, để cùng tham dự Lễ Hội Quan Thế Âm Bồ Tát. Trước là báo ân, sau là tạo đức, trưởng dưỡng từ bi, phát bồ đề tâm, phổ độ quần sanh, đồng thành Phật đạo. Và cũng là báo ân Sư Ông trong muôn một.
Kính chúc quý vị và bửu quyến an lành trong ánh từ quang của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nam Mô Cứu Khổ Nạn Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ma ha tát.

Kính mời
Sa Môn Thích Quảng Đạo
Trụ trì Chùa Khánh Anh Evry

8 Rue François Mauriac. Parc aux Lièvres 91000 Evry. France. Tél : 07.70.07.33.99 - 01.64.93.55.56. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét