Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU cùng Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Hòa Thượng THÍCH THIỆN NGUYỆN


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU cùng Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Hòa Thượng THÍCH THIỆN NGUYỆN

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

của Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles, Hoa Kỳ

Gửi Môn Đồ Pháp Quyến của

Cố Hòa Thượng Thích Thích Thiện Nguyện


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NGUYỆN
khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát
Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc
E-Temple: www.HoPhap.Net


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU


CỦA ĐẠO TRÀNG TU VIỆN HỘ PHÁP, LOS ANGELES,
TU VIỆN HỘ PHÁP, LITTLE SAIGON


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT


Kính gửi: - Ban Tổ chức Tang Lễ, cùng chư Tôn Đức Môn Đồ Pháp Quyến và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Tu Viện Hộ Pháp, được ai tin Hòa Thượng Thích Thiện Nguyện, là bậc thầy Sư phụ của Thầy Thích Chúc Huệ (Tuệ Chiếu) và Thầy Thích Chúc Huy (Tuệ Nghiêm), Ngài vừa viên tịch vào lúc 16h15' ngày 19/09/2016 (19/08/Bính Thân) tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng.  Thọ thế 71 năm - Hạ lạp 42 năm.

Cố Hòa Thượng tân viên tịch đã dấn thân phụng sự cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam tại Tp Đà Nẵng không mệt mỏi hơn bốn thập niên qua, nhất là đối với các Phật tử và đệ tử tại quận Sơn Trà (Quận 3).

Sự ra đi của cố Hòa Thượng tân viên tịch, không những là sự mất mát đối với môn đồ pháp quyến, mà đối với Giáo Hội cũng mất đi một vị tăng tài đức.

Thay mặt toàn thể chư Tăng & Phật Tử Đạo tràng Tu Viện Hộ Pháp tại Los Angeles & Tu Viện Hộ Pháp tại Little Saigon tiểu bang California, Hoa Kỳ, Chúng con xin đốt nén tâm hương đê đầu vọng cố hương thành kính cúng dường và nhất tâm cầu nguyện Giác-Linh Hòa Thượng Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc, bất vong nguyện lực, hồi nhập Ta-Bà, tiếp tục độ tận chúng sanh, viên thành Phật Đạo.  

Đồng thời, xin kính lời phân ưu đến Giáo hội PGVN Tp Đà Nẵng và toàn thể môn đồ Pháp quyến trong sự mất mát lớn lao này. 


Los Angeles PL 2560 , ngày 20 tháng 09 năm 2016

Thành Kính Đảnh Lễ và Nhất Tâm Cầu Nguyện
Tỳ kheo Thích Tuệ Uy

Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp
Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (iTemple:HoPhap.Net)

Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm
Trụ trì Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles
và Phật tử Ðạo Tràng Hộ Pháp

Đoàn Tăng Ni Việt Nam Truyền Giáo Tại Hoa Kỳ

May You Rest in The Pure-Land -- Namo Amitabha Buddhaya -- HoPhap.Net
E-Temple: www.HoPhap.Net 
TỊCH DIỆT VI LẠC
Nguyện Cầu
Giác Linh Cố Hòa Thượng
thượng Thiện hạ Nguyện
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

=======================
Tu Viện Hộ Pháp phát nguyện thọ trì kinh chú liên tục 21 ngày đêm   để hồi hướng công đức cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc
--- Đại chúng liễu tri ----
Every Temple’s Bell Will Sound in Honor of The Ceremony of The Most Venerable Zen Master Tri Nang’s Death
"Thầy đã đi rồi..."
 The Most Venerable Thich Thien Nguyen Passed Away on Sept. 19, 2016
Please, Every Temple’s Bell in the USA, & Vietnam Will Sound in Honor of The Ceremony of The Most Venerable  Thích Thien Nguyen’s Death During The First 21 Days from 3:30 - 6:00 a.m.Source: http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=40&759=4795&59615=4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét