Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Thông Báo: SÁNG SUNDAY NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2016 Lễ Sái Tịnh và An Vị 3 Tôn Tượng tại Tu Viện Hộ Pháp


Lễ Sái Tịnh và An Vị 3 Tôn Tượng: Đức Guru Rinpoche Liên Hoa Sinh Đại Sĩ; Đức Hộ Pháp Vi-Đà Bồ Tát và Tiêu Diện Đại Sĩ tại Tu Viện Hộ Pháp


TU VIỆN HỘ PHÁP LONG TRỌNG TỔ CHỨC
Lễ Sái TịnhAn Vị 3 Tôn Tượng: Đức Guru Rinpoche Liên Hoa Sinh Đại Sĩ; Đức Hộ Pháp Vi-Đà Bồ Tát và Tiêu Diện Đại Sĩ
VÀO LÚC 10: 30 SÁNG NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2016Kính Trân Trọng Thông Báo Mời Tất Cả Quý Phật Tử Thập Phương Cùng Về Chiêm Bái Cúng Dường Gieo Phước và Tham Dự Khóa Tu Bát Quan Trai do Đại Sư Sungtrul RinpocheThầy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp hướng dẫn tu tập.

ĐẠI CHÚNG LIỄU TRI

=====================================

THÔNG BÁO KHOÁ TU Bát Quan Trai với Đại sư Sungtrul Rinpoche

KHAI THỊ
Khổ hải vô biên, nếu không có thuyền từ thì không sao lên được bờ giải thoát; luân hồi mờ mịt, nếu thiếu hẳn tịnh giới thì khó mà ra khỏi cảnh tối tăm. Chính chư Phật cũng nhờ giới mà thành chánh quả. Bất luận đại thừa, tiểu thừa, thế gian hay xuất thế gian không ai là không thọ trì giới pháp mà được hưởng quả an vui. Ngặt nỗi hàng tại gia bị trần lụy đoanh vây, không thể chung thân theo dõi! Vì thế đức Như Lai phương tiện chế ra giới pháp này dạy cho hàng tại gia mỗi tháng gặp ngày trai phải một ngày một đêm thọ trì. Công đức của giới bát quan trai này, nó là tịnh nhơn vô lậu hơn tất cả phước báo nhơn thiên và là con đường thẳng đến đạo quả vô thượng bồ đề.
_()_

Nơi Đạo tràng Tu Viện Hộ Pháp, El Monte PHẬT NHẬT SUNDAY Tuần Đầu Tháng 4 này nhằm vào Ngày 3 tháng 4 năm 2016 là Ngày TU BÁT QUAN TRAI GIỚI rất quan trọng, vì sao? 

Thứ nhất,  Lễ Sái Tịnh và An Vị 3 Tôn Tượng: Đức Guru Rinpoche Liên Hoa Sinh Đại Sĩ; Đức Hộ Pháp Vi-Đà Bồ Tát và Tiêu Diện Đại Sĩ;

Thứ hai, Đại sư Sungtrul Rinpoche lần đầu tiên chính thức quang lâm TVHP,

Ngài không những chứng minh mà cònhướng dẫn khóa tu học Bát Quan Trai Giới lịch sử này của Tu Viện, đây là một vinh dự thiêng liêng quý báu nhất trong truyền thống Kim Cang Thừa mà TVHP có đươc. 

Trong dịp này đại chúng được diện kiến và đảnh lễ cúng dường Đại sư Sungtrul Rinpoche là hóa thân của Đức Dodrupchen Đệ Tứ Rigdzin Tenpe Gyaltsen, một Thánh Tăng nổi tiếng của Phật Giáo Tây Tạng ở thập niên 1930. 

       Đại Chúng Phát Nguyện tinh tấn và dành thời gian về Chùa Tập Hạnh Xuất Gia Một Ngày 24 Giờ và bắt đầu truyền giới đúng 9:00 sáng.

       Đại sư Sungtrul Rinpoche và thầy Phương Trượng Viện Hộ Pháp sẽ hướng dẫn Tu Tập.
       Quý Phật Tử Hãy Nên Phát Nguyện Tụ Về TVHP Để Thọ Trì Đông Đủ.

Ðại Chúng Liễu Tri!

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát


Liên Lạc:
Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Ave.,
El Monte, CA 91733
Tel.: (626) 453-0109
E-Temple: HoPhap.Net
==================

BÁT QUAN TRAI GIỚI

Ý Nghĩa:

Mục đích của người tu theo đạo Phật là cầu giác ngộ và giải thoát. Nhưng nếu có trần sự bận rộn tâm trí, thì không thể nào đạt mục đích ấy được. Cho nên, không luận đại thừa hay tiểu thừa, chỉ có một con đường duy nhất là xuất gia.
Xuất gia là thoát ly hẳn những gì bận rộn ô nhiễm, thúc phược thân lẫn tâm. Xuất gia có ba nghĩa:
1. Xuất thế tục gia (thoát ly nhà thế tục): Nghĩa là thoát ly gia đình, vợ con, chức vụ, tất cả những gì ở thế tục này.
2. Xuất tam giới gia (thoát ly nhà ba cõi): Nghĩa là phát tâm tu hành theo vô lậu nghiệp, hầu mong chứng đến quả vị tam thừa, tứ quả. Không tham cầu những phước báo sang giàu nhàn tịnh hữu lậu trong ba cõi dục, sắc và vô sắc giới.
3. Xuất phiền não gia (thoát ly nhà phiền não): Nghĩa là phát tâm hướng về quả vị vô thượng Phật đà. Đoạn sạch tất cả phiền não tham sân si mạn v.v... Thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sanh. "Địa ngục chưa không, thề chẳng thành Phật". Không tham cầu quả vị Thanh văn niết bàn tự lợi.
Quả vị cao rộng mênh mông mà đường đi chỉ có một là xuất gia. Chúng sanh vì nghiệp hạnh bất đồng, căn cơ sai khác, không thể nào ai cũng xuất gia được. Với lòng từ bi vô hạn, đức Phật muốn cho các hàng đệ tử Ngài, dù mau dù chậm, cuối cùng cũng sẽ đạt đến mục đích cứu cánh là giác ngộ và giải thoát như Ngài. Cho nên, Ngài chế ra nhiều lối xuất gia như:
Đồng chơn xuất gia (xuất gia suốt đời từ khi còn nhỏ).
Bán thế xuất gia và xuất gia theo kỳ hạn phát nguyện.
Cuối cùng là xuất gia trong một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, tức là thực hành theo Bát quan trai giới này vậy.
Bát quan trai giới nghĩa là tám cửa trai giới. Những người tại gia trong mỗi tháng vào những ngày trai như : mồng 8, 14, 15 v.v... bỏ tất cả những sự bận rộn ở thế tục vào chùa nhờ một thầy tỳ kheo truyền cho tám giới và một trai (1 trai tức là không ăn quá giờ ngọ) mà hành trì trong một ngày một đêm.
Tóm lại, đức Phật vì thương xót hàng đệ tử tại gia, nên chế ra pháp bát quan trai giới này để cho hàng tại gia tu tập theo tịnh hạnh của người xuất gia, gieo giống bồ đề vô thượng vào tâm khảm mọi hàng đệ tử, hầu tiến dần đến quả vị cứu cánh tuyệt đích của chư Phật.
Trong kinh thí dụ pháp bát quan trai giới này như ngọc bửu châu ma ni (ngọc như ý), dù nhỏ nhưng giá trị so với các thứ ngọc khác không sao sánh kịp.
Bát quan trai là gì? Nghĩa là tám giới điều và một trai pháp : không được sát sanh, không được trộm cắp, không được dâm dục, không được nói dối, không được uống rượu, không được thoa ướp hương hoa và trang sức sắc phục, không được ca múa xướng hát và đi xem nghe, không được ngồi giường cao ghế đẹp và không được ăn phi thời (nghĩa là không ăn quá giờ ngọ).
Tám điều trước là giới; giữ tám điều này tức là đóng kín cửa ác đạo. Không ăn phi thời là trai. Trai nghĩa là tề, là ăn đúng giữa giờ ngọ, để thích hợp với con đường trung đạo mà Tam thế chư Phật đã noi theo. Nói chung cả trai và giới nên gọi là Bát quan trai giới.

Happy Buddha Days! - From HoPhap.Net

Ðường về Tu Viện Hộ Pháp 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 –
Link:  http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=1&759=4751&59615=4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét